Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 04-06-2008
Aflevering 11
RubriekRedactionele bijdrage
TitelValkuilen van de artikelen 6:18 en 6:19 Awb
CiteertitelJBa 2008/131
SamenvattingDe Algemene wet bestuursrecht biedt met de artikelen 6:18 en 6:19 Awb een bestuursorgaan de mogelijkheid om tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een besluit, dat besluit in te trekken of te wijzigen. In de praktijk zijn er echter enkele valkuilen waarvoor de wet geen oplossing biedt. In dit artikel wordt eerst een kort overzicht gegeven van de beide artikelen. Daarna worden aan de hand van recente jurisprudentie enkele valkuilen besproken.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina174-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina185-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad - Kamerstukken
CiteertitelJBa 2008/
Pagina185-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina186-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-05-2008, 200704234/1
CiteertitelJBa 2008/132
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Roerdalen bij besluit van 2 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Roerstreek-Noord/Roerstreek-Oost".
Pagina178-178
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200703652/1
CiteertitelJBa 2008/133
SamenvattingBelanghebbende. Geluidhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2006, kenmerk LMV 2006283368, heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting, vanwege het spoorweggedeelte traject 661, km 13.800-16.090, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom (clusters 1, 2 en 4), van de gevels van de in het besluit genoemde te saneren woningen en andere geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Tevens zijn bij dit besluit maatregelen, waaronder tijdelijke, vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting.
Pagina178-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200707121/1
CiteertitelJBa 2008/134
SamenvattingAdviseur. Onpartijdigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) aan de Dienst Landelijk Gebied van zijn ministerie (hierna: de DLG) meegedeeld dat voor de voorgenomen aanleg van een fietspad langs De Schans in de gemeenten Duiven en Westervoort geen ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet nodig is.
Pagina179-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200706734/1
CiteertitelJBa 2008/135
SamenvattingBestuursdwang. Overtreder. Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2006 heeft†het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 26 juni 2006 jegens [appellante] bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) aangetroffen hennepkwekerij, op schrift gesteld.
Pagina179-180
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200703829/1
CiteertitelJBa 2008/136
SamenvattingDwangsom. Keuzemogelijkheid. Hoogte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Supermarkt Rosmalen B.V. (hierna: Supermarkt Rosmalen) toegewezen. Bij besluit van 21 december 2006 heeft het college een nadere eis gesteld.
Pagina180-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200707670/1
CiteertitelJBa 2008/137
SamenvattingIndieningstermijn. Datum stempel. Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) aan [appellant] schriftelijk mededeling gedaan van het besluit tot toepassing van bestuursdwang op dezelfde datum inhoudende het wegslepen van een voertuig dat is aangetroffen aan de openbare weg.
Pagina181-181
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200705924/1
CiteertitelJBa 2008/138
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen (hierna: het college), voor zover thans van belang, vrijstelling en bouwvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina182-182
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200706015/1
CiteertitelJBa 2008/139
SamenvattingBouwstop. Onderzoek legalisering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reiderland (hierna: het college) de bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een vleesvarkensstal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) stilgelegd.
Pagina182-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200706809/1
CiteertitelJBa 2008/140
SamenvattingVrijheid van godsdienst. Bestemmingsplan. Gebruiksverbod.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: het college) de stichting Stichting Triumphant Faith Chapel (hierna: de stichting) onder aanzegging van bestuursdwang gelast het organiseren en houden van kerkdiensten en activiteiten voor jongeren of asielzoekers in het bedrijfspand op het perceel Spaklerweg 75 te Duivendrecht (hierna: het perceel) binnen een dag na dagtekening van verzending van dit besluit achterwege te laten dan wel te beŽindigen en niet te hervatten en voorts het exploiteren van een opleidingscentrum op het perceel binnen een dag na dagtekening van verzending van dit besluit te beŽindigen en niet te hervatten.
Pagina183-184
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2084
Artikel aanvragenVia Praktizijn