Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 31-05-2008
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelIn memoriam prof. mr. A.L. Melai (1918-2008)
CiteertitelDD 2008, 32
SamenvattingOp 20 maart 2008 overleed professor mr. A.L. Melai op 89-jarige leeftijd. Met zijn heengaan verliest strafrechtelijk Nerderland een markant geleerde. Melai heeft een bijzondere band gehad met ons tijdschrift. Vanaf 1959 was hij adjunct-secretaris van het Tijdschrift voor Strafrecht; later werd hij lid en secretaris van de redactie en bleef verbonden aan Delikt en Delinkwent tot 1989. Alleen al deze unieke staat van dienst rechtvaardigt dat in onze kolommen passend aandacht wordt besteed aan zijn leven en aan zijn wetenschappelijk werk.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Pagina445-452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVersterking van de cassatierechtspraak
CiteertitelDD 2008, 33
SamenvattingEr moet (opnieuw) iets gebeuren, de Hoge Raad is er intern uit wat dat zou moeten zijn, en dat is in elk geval niet substantiŽle uitbreiding van de Hoge Raad. Dat zijn globaal gesproken de eerste drie contouren die zich opdringen bij het lezen van het rapport 'Versterking van de cassatierechtspraak' dat de Commissie normstellende rol Hoge Raad in februari van dit jaar uitbracht. Het rapport, een concreet voorbeeld van de worsteling om rechtspraak meer 'in balans' te krijgen, geeft aanleiding tot enige nadere gedachten.
Auteur(s)P.A.M. Mevis
Pagina453-474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe 'Hofstadgroep' voor het Haagse hof: over de vrijheid van radicale uitingen in het publieke debat
CiteertitelDD 2008, 34
SamenvattingIn de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag inzake de 'Hofstadgroep' staat de vraag centraal hoe het strafrecht dient om te gaan met radicale uitingen waarin wordt geageerd tegen rechtsstaat en democratie en geweld wordt gepropageerd. De EVRM-vereisten in aanmerking nemende komt het hof tot een genuanceerde afweging omtrent de grens tussen aanzetten tot (terroristisch) geweld en antidemocratische uitlatingen. Wel verdienen enkele overwegeingen uit het arrest nadere beschouwing met het oog op de toekomstige rechtsontwikkeling - onder meer de vraag of radicale uitingen kunnen worden beschouwd als bijdragen aan het publieke debat, en de kwestie van bescherming van de meerderheid tegen haatzaaiende uitlatingen.
Auteur(s)M. van Noorloos
Pagina475-498
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe praktijk van de Nederlandse voorlopige hechtenis vanuit Straatsburgs perspectief: 'klaag niet te snel'
CiteertitelDD 2008, 35
SamenvattingKritiek op de (toepassing van de) Nederlandse voorlopige hechtenis wordt doorgaans gebaseerd op de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de mens. Het ongemotiveerd of zelfs automatisch opleggen van de voorlopige hechtenis zou in strijd zijn met de eisen van artikel 5 EVRM. Het is echter de vraag - zeker na de niet-ontvankelijkheidsbeslissingen in Kanzi en Hendriks - in hoeverre deze kritiek inderdaad op de Straatsburgse rechtspraak kan worden gegrond, en in hoeverre die rechtspraak richtinggevend is voor de Nederlandse praktijk. In deze bijdrage wordt met het oog op het beantwoorden van deze vragen de rechtspraak van het EHRM nader bestudeerd.
Auteur(s)L. (Lonneke) Stevens
Pagina499-514
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelG. Sluiter, Het internationaal strafprocesrecht. De geboorte van een rechtsgebied
CiteertitelDD 2008, 36
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen
Pagina515-519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursstrafrecht
TitelBestuursstrafrecht
CiteertitelDD 2008, 38
Samenvatting[...] Deze bijdrage zet de aanpak voort waar deze rubriek op stoelt. Eerst wordt kort weergeven op welke terreinen van wetgeving het bestuurlijk straffen (in het bijzonder de bestuurlijke boete) inmiddels zijn intreden heeft gedaan of gepland staat te doen. Daarbij zal een enkele opmerking worden gemaakt over de betreffende normstelling. Aansluitend wordt ingegaan op de afwikkeling van twee wetsvoorstellen welke gemeentebesturen de bevoegdheid verleend diende te verlenen om bestuurlijke boetes op te leggen voor overlastgevende feiten en parkeer- en lichte verkeersovertredingen. Voorts wordt ingegaan op de financiŽle perikelen rondom de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)A.R. Hartmann
Pagina523-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBehandelen en straffen
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2008, 39
Samenvattinga. Vrijheidsstraf
b. Rechtspraak rechtspositie gedetineerden
c. Forensische psychiatrie en psychologie
Auteur(s)J.P. Balkema , F. Koenraadt , B. Pieters , B.C.M. Raes , S. Struijk
Pagina529-546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDe reikwijdte van de bevoegdheid van de Gemeenschap op strafrechtelijk terrein
CiteertitelDD 2008, 40
SamenvattingBijna 3 jaar geleden, op 13 december 2005, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie EG) een uitspraak gewezen die nogal wat stof heeft doen opwaaien. In dit uitspraak oordeelt het Hof dat het EG-verdrag in sommige situaties ruimte biedt om in een richtlijn maatregelen te treffen 'die verband houden met het strafrecht van de lidstaten' (rov. 48). De bevoegdheid tot het aldus treffen van strafrechtelijke maatregelen in de Eerste Pijler bestaat - kort gezegd - indien deze maatregelen verband houden met ťťn van de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap (vgl. artikel 2 en 3 EG-verdrag), en het gebruik van doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen door de bevoegde nationale instanties onontbeerlijk is om die doelstelling te verwezenlijken.
Auteur(s)M.J. Borgers , T. Kooijmans
Pagina547-567
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 23-10-2007, C-440/05
CiteertitelDD 2008, 40.1
SamenvattingKrachtens artikel 47 EU kan aan geen enkele bepaling van het EG-Verdrag afbreuk worden gedaan door een bepaling van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Hetzelfde voorschrift is opgenomen in de eerste alinea van artikel 29 EU.

(Commissie / Raad).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 oktober 2007. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie. # Beroep tot nietigverklaring - Artikelen 31, lid 1, sub e, EU, 34 EU en 47 EU - Kaderbesluit 2005/667/JBZ - Bestrijding van verontreiniging vanaf schepen - Strafrechtelijke sancties - Bevoegdheid van Gemeenschap - Rechtsgrondslag - Artikel 80, lid 2, EG. # Zaak C-440/05.
AnnotatorM.R. Mok
Pagina547-550
UitspraakECLI:EU:C:2007:625
Artikel aanvragenVia Praktizijn