Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 09-06-2008
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelHet overgangsrecht bij inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke Ordening
SamenvattingOp 1 juli 2008 zal de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in werking treden. Het overgangsrecht dat van toepassing is bij de inwerkingtreding van de Wro is opgenomen in hoofdstuk IX van de wet Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (hierna: Invoeringswet). Enkele wijzigingen op de Invoeringswet zijn inmiddels opgenomen in het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (hierna: Veegwet WRO).
Auteur(s)J. Verbeek
Pagina511-518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe nietig is een nietige koopovereenkomst? Een analyse van de rechtspraak over het niet voldoen aan het vormvoorschrift van artikel 7:2 BW
SamenvattingHet schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW.
Door de enkele wilsovereenstemming tussen partijen komt de overeenkomst tot stand. Sinds 1 september 2003 geldt er echter voor een belangrijke groep overeenkomsten een uitzondering op deze hoofdregel van vormvrijheid. Artikel 7:2 lid 1 BW bepaalt immers dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak schriftelijk moet worden aangegaan. De wetgever beoogde met de invoering van de vormvereiste (mede) het belang van rechtszekerheid te dienen.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina519-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpdrachtgeverschap in de zorg: van oud naar nieuw
SamenvattingReeds eerder is in de bouwrechtelijke literatuur aandacht besteeds aan de regelgeving in de gezondheidszorg in relatie tot bouw. De destijds nieuw ingevoerde Wet toelating zorginstellingen (WTZi) werd besproken. Dat hoeft niet nog eens herhaald te worden.

Dit artikel beoogt nader in te gaan op concrete maatregelen in de gezondheidswetgeving, die hun weerslag hebben op het bouwen door zorginstellingen.
Auteur(s)J.J.M. Linders
Pagina529-536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 03-10-2007, 200701334/1
SamenvattingVerantwoordinggroepsrisico in relatie tot LPG-tankstation. Tijdelijke vrijstelling. Geluidsnormen Wgh niet van toepassing. Onjuiste toepassing Bevi. In stand laten rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2004 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark (hierna: het dagelijks bestuur) aan Woningstichting Rochdale vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van 192 onzelfstandige studenteneenheden op een terrein aan de Gevleweg 12, 14 en 18 te Amsterdam (gebied Houthavens) voor een termijn van ten hoogste vijf jaar.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina538-542
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB4717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200704551/1
SamenvattingRechtszekerheidsbeginsel. Objectieve begrenzing en verbindendheid wijzigingsbevoegdheid. Aanvulling voorschriften moederplan en aanbrengen nadere aanduidingen op de plankaart. Overschrijding bevoegdheid door B en W. Strijd met het recht. Vernietiging goedkeuringsbesluit. ABRvS voorziet zelf in de zaak door aan het wijzigingsplan goedkeuring te onthouden. Proceskostenveroordeling:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland (hierna: het college van burgemeester en wethouders) bij besluit van 28 maart 2007 vastgestelde plan tot wijziging van het bestemmingsplan "Recreatiecentrum De Veenhoop e.o." (hierna: het plan).
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina542-547
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705758/1
SamenvattingDakkapel Eemnes. Welstandnota. Welstandsadvies. Welstandscriteria. Loketcriteria. Bouwwerken. Vergaderingen welstandscommissies openbaar? Bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eemnes (hierna: het college) bouwvergunning geweigerd voor het plaatsen casu quo legaliseren van een dakkapel op het achterdakvlak van de woningen [locatie 1] en [locatie 2].
AnnotatorB. Rademaker
Pagina548-552
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Haarlem, 26-03-2008, 140003 / HA RK 07-107
SamenvattingEen eigenaar voert aan dat de gemeente zijn onroerende zaak moet aankopen, omdat hij geen verkoop tegen rele waarde in het vrije verkeer kan realiseren, alsmede omdat hij zijn onroerende zaak als zijn enige ouderdomsvoorziening te gelde moet maken. De rechtbank overweegt dat deze argumenten in beginsel reden zijn om de gemeente tot verwerving te verplichten maar dat deze argumenten in casu onvoldoende zijn onderbouwd.
Samenvatting (Bron)Verzoek ex artikel 27 Wet voorkeursrecht gemeenten. De door verzoeker aangevoerde bijzondere persoonlijke omstandigheden (perceel is ouderdomsvoorziening, geen verkoop mogelijk tegen reele waarde, onthouden van informatie) zijn onvoldoende onderbouwd. Afwijzing van verzoek. Geen kostenveroordeling gemeente.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina557-560
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2008:BC8138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200703629/1
SamenvattingPlanschade. Bij planvergelijking moet rekening worden gehouden met ontheffigsmogelijkheid binnen uitbreidingsplan, ook al voldoet die mogelijkheid niet aan de eisen van het huidige art. 15 WRO. Als twee schaderapporten voorhanden zijn met geringe verschillen in uitgangspunten maar grote verschillen in uitkomsten, dan moet de gemeenteraad de keuze voor n van die rapporten voldoende motiveren.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 8 november 2005 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) [belanghebbende] een planschadevergoeding toegekend en de verzoeken om planschadevergoeding van de overige appellanten sub 1 afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina560-563
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200705428/1
SamenvattingPlanschade Beek. Als de aan een besluit op een planschadeverzoek ten grondslag liggende taxatie wordt verricht op basis van de vergelijkingsmethode vereist de motiveringsplicht dat de gehanteerde referentieobjecten aan de verzoeker bekend worden gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Beek (hierna: de raad) het verzoek van [appellante]) om het toekennen van een planschadevergoeding afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina563-564
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 11-06-2007, 29284
SamenvattingOpschorting betaling. Schorsing werk. Technische belemmering om door te werken. Korting. Toezicht door directie. Verborgen gebrek? Restitutierisico. Toerekenbare tekortkoming althans onrechtmatige gedragingen aanneemster. Directiekosten.
Pagina565-574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 06-09-2007, 27102
SamenvattingVerrekening hoeveelheden achteraf. Strijd met 'lumpsum' karakter van de overeengekomen regeling.
Pagina574-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-07-2007, 1708/06
SamenvattingRenovatiewerkzaamheden. Oplevering. Haviltexnorm. Opschorting betaling.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina577-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 13-03-2008, 71180
SamenvattingCessie. Rekening-courantverhouding. Bepaaldheid vorderingen. ontbreken titel voor overdracht. Generieke karakter.
AnnotatorW.M.T. Keukens , R.M. Wibier
Pagina581-585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 06-03-2008, 07/1490
SamenvattingEconomisch meest voordelige aanbieding. Raamovereenkomst. Voorwerp van opdracht onvoldoende bepaald? Gunningssystematiek onvoldoende transparant? Concurrentiegerichte dialoog. Beoordelingsmarge.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding gemeentelijke ICT-voorzieningen.
Pagina585-591
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2008:BC6065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 18-01-2008, 168307 KG ZA 07-807
SamenvattingLotingssysteem. Anti-speculatiebedingen Uden. Onaanvaardbare beperking. Bindingseisen. Prijsgrenzen.
Samenvatting (Bron)Ongeoorloofde verkapte bindingseisen in strijd met HR 14-04-2006, NJ 2006/445. Grens tussen aanvaardbare en onaanvaardbare inbreuk op het recht van vrije vestiging.
Pagina591-595
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2008:BC2157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
Pagina599-601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
Pagina602-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn