Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 16-06-2008
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelDe klant wordt koning in het milieurecht?
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
SamenvattingHet milieurecht wordt gemoderniseerd. Het gaat daarbij om vermindering van administratieve lastendruk voor burger en bedrijf en vermindering van het aantal regels. Een groot aantal plaatsbepaalde toestemmingen wordt geïntegreerd tot de omgevingsvergunning door middel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorts zijn twaalf 8.40 AMvB's samengevoegd tot het Activiteitenbesluit. Achterliggende gedachte is de klant centraal te stellen - het zogenaamde van buiten naar binnen denken - en een stuk flexibiliteit of keuzevrijheid in te bouwen.
Auteur(s)J. Kramer
Pagina271-271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestaand gebruik in Natura 2000-gebieden. Een beschouwing over wetsvoorstel 31038
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
SamenvattingDit artikel bespreekt de wijzigingen die wetsvoorstel 31038 brengt in de Natuurbeschermingswet 1998. Het wetsvoorstel beoogt primair om het bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden te reguleren middels het beheerplan en zodoende de vergunningenlast voor ondernemers en burgers te reduceren. Op hoofdlijnen, maar niet geheel, is het wetsvoorstel in overeenstemming met de Habitatrichtlijn, maar uit het oogpunt van natuurbescherming is het een stap terug. Het artikel bespreekt tevens enkele andere wijzigingen uit het wetsvoorstel.
Auteur(s)P. Mendelts
Pagina272-277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht. Verslag van de 99e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 6 maart 2008
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
SamenvattingAanleiding voor deze studiemiddag was het rapport van de Commissie Oosting waarin wordt aanbevolen de specifieke instrumenten voor interbestuurlijk toezicht terug te dringen. De inleiders bespreken de gevolgen voor het omgevingsrecht.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina278-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDe slordige overheid
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
SamenvattingVoor verreweg de meeste bedrijven geldt dat deze qua milieuvoorschriften moeten voldoen aan algemeen gestelde regels. In de Wet milieubeheer is sinds kort bepaald dat dit het uitgangspunt is, en dat nog slechts bepaalde, aangewezen bedrijven, een vergunning behoeven. De algemene voorschriften zijn te vinden in het zogenaamde Activiteitenbesluit, dat op 1 januari 2008 in werking is getreden. Enkele maanden na de inwerkingtreding blijkt het met de uitvoering van het Besluit slecht gesteld. Ondernemers, die de gegevens van hun bedrijf digitaal moeten invoeren op een landelijk adres, krijgen soms informatie die deels niet op hun bedrijf van toepassing is. Ook ontbreken vaak voorschriften die wel van toepassing zijn. Voor de handhaving moet het bevoegd gezag daarom terugvallen op de tekst van het Besluit. De handhaafbaarheid daarvan is lastig. Bovendien ontstaat onduidelijkheid tussen ondernemer en overheid over de regels die van toepassing zijn. Een impressie vanuit de praktijk.
Auteur(s)J.H. van den Heuvel
Pagina280-282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
SamenvattingAfval - Belasting - Dierenwelzijn - Energie - Externe veiligheid - Geluid - IJzeren Rijn - Internationaal recht - Klimaat - Landbouw - Luchtvaart - Natuur - Ruimte - Steun - Stoffen - Vis - Waddenzee - Water.
Pagina283-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
Pagina287-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/5, nr.
Pagina290-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG Milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 291
Pagina291-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Middelburg, 29-01-2008, Awb 07/389
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 29K
SamenvattingBevoegdheid waterschap tot vaststellen reserveringszone; geen onzorgvuldige belangenafweging.
Pagina307-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200606822/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 30K
Samenvatting1. Aanwijzigingsbesluit luchtvaartterin Maastricht ten onrechte niet mede genomen door Minister van Defensie; 2. Overschrijding geluidszone niet deugdelijk gemotiveerd; 3. Effecten vliegverkeer op habitatgebieden?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2004, kenmerk DGL/04.u02917, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de aanwijzing voor het luchtvaartterrein Maastricht vastgesteld (hierna: A-besluit).
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200703008/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 31K
SamenvattingGebruikte vaten en verpakkingen die in de inrichting worden bewerkt voor hergebruik zijn afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een periode van tien jaar voor een inrichting voor het reinigen en reconditioneren van metalen en kunststof vaten, verpakkingen en Intermediate Bulk Containers (hierna: IBC's) op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 20 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200704526/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 32K
SamenvattingVrijstelling voor woning op gezoneerd industrieterrein mocht worden geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nieuw-Lekkerland (hierna: het college) [appellant] vrijstelling en bouwvergunning geweigerd voor het vernieuwen van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina307-307
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200704259/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 33K
SamenvattingAppellanten geen belanghebbenden bij besluit over zendmast van 57 m hoog die op 1000 m of meer van hun woningen staat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2006 heeft de raad van de gemeente Montferland het bestemmingsplan "Antennemast Optimaal FM" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200608665/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 34K
SamenvattingIn bestemmingsplan mocht aanlegvergunningenstelsel worden opgenomen ter bescherming van natuurwaarden in habitatgebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703673/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 35K
SamenvattingIn een milieuvergunning hoeven geen emissiegrenswaarden te worden opgenomen indien technische maatregelen zijn voorgeschreven die tot een gelijkwaardige bescherming van het milieu leiden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgermeester en wethouders van Steenwijkerland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij aan de [locatie]. Dit besluit is op 17 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200705632/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 36K
SamenvattingIndien de zonegrenswaarde wordt overschreden is iedere nieuwe bijdrage aan de geluidbelasting niet toegestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) geweigerd aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 23 juli 2007 ter inzage gelegd.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200702882/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 37K
SamenvattingDeelrevisievergunning is toegestaan wanneer veranderde en niet veranderde deel van de inrichting van elkaar kunnen worden onderscheiden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVR-Afvalverwerking B.V. (hierna: de AVR) een deelrevisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkende inrichting aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 08-11-2007, C-221/06
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 44
SamenvattingAltlastensanierungsgesetz discrimineert buitenlands afval.

(Stadtgemeinde Frohnleiten, Gemeindebetriebe Frohnleiten GmnH / Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Oostenrijk)).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 november 2007. # Stadtgemeinde Frohnleiten en Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH tegen Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk. # Prejudiciele verwijzing - Belasting op storting op lange termijn van afvalstoffen op stortplaats - Belasting verschuldigd door exploitant van stortplaats en berekend op basis van gewicht van gestorte afvalstoffen en toestand van stortplaats - Belastingvrijstelling voor storting van afvalstoffen afkomstig van verontreinigde terreinen in Oostenrijk - Geen vrijstelling voor storting van afvalstoffen afkomstig van verontreinigde terreinen in andere lidstaten - Artikel 90 EG - Binnenlandse belastingen - Discriminatie. # Zaak C-221/06.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina309-315
UitspraakECLI:EU:C:2007:657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 19-03-2008, 302934 / KG 08/76; 303917 / KG 08/145; 303666 / KG 08/119; 305195 / KG 08/245
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 45
SamenvattingKort geding over de vliegbelasting; Wet belastingen op milieugrondslag niet onmiskenbaar onverbindend.
Samenvatting (Bron)Wetswijziging voorziet in de heffing van een zogeheten vliegbelasting per 1 juli 2008. De vliegbelasting is opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De belastinggrondslag van de vliegbelasting is het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen luchthaven. Als 'vertrek' wordt niet aangemerkt het vertrek door transferpassagiers. In de kern komt het betoog van eiseressen erop neer dat de Staat onrechtmatig jegens hen handelt door in strijd met artikel 15 Verdrag van Chicago en de artikelen 49 en 87 EG-verdrag een vliegbelasting in te voeren ter zake van het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen luchthaven. De vorderingen richten zich tegen de Staat als wetgever en strekken in essentie tot het buiten toepassing doen verklaren van de desbetreffende onderdelen van de Wbm. De burgerlijke rechter in kort geding kan (onderdelen van) een wet in formele zin slechts buiten toepassing verklaren indien en voor zover deze onmiskenbaar onverbindend is wegens strijd met een ieder verbindende verdragsbepaling of met het gemeenschapsrecht. De voorzieningenrechter oordeelt dat de vliegbelasting niet onmiskenbaar in strijd is met het verdrag van Chicago. Ook is de heffing van de vliegbelasting naar voorlopig oordeel niet onverenigbaar met het EG-verdrag, meer in het bijzonder met het vrij verkeer van diensten als verwoord in artikel 49 van dit verdrag in samenhang met de daarmee verband houdende Verordening 2408/92 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes. Tenslotte wordt de stelling dat de vliegbelasting met het buiten de heffing laten van transferpassagiers staatssteun aan Schiphol oplevert in de zin van artikel 87 EG-verdrag verworpen. De vorderingen worden afgewezen.
AnnotatorJ.H. Meijer
Pagina315-319
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BC7128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 06-06-2007, 200607682/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 46
SamenvattingWeigering Nb-wet vergunning vanwege cumulatie effecten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2005 heeft verweerder aan appellant een vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het hebben en gebruiken van een beregeningsput met een pompcapaciteit van 65 m³ per uur in de hydrologische beschermingszone van natuurmonument de Mariapeel.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina319-321
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA6467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200607948/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 47
SamenvattingWm-vergunning voor baggerdepot, rechtstreekse werking, verplichte tijdelijke vergunning op grond van de Grondwaterrichtlijn, indirecte lozing van lijst I stoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft verweerder aan appellante sub 1 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het gebruik van een voormalige zandwinput als depot voor baggerspecie (klasse 0 t/m 4) in de Ingensche Waarden, ter hoogte van de kern Ingen, gemeente Buren. Dit besluit is op 28 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina322-328
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-12-2007, 200608060/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 48
SamenvattingLozing baggerspecie, Lijst I stoffen, ontvangend oppervlaktewater, emissie-immissietoets, opvullen tot MTR-waarden, stand-stillbeginsel, richtlijnconforme uitleg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2006 heeft verweerder aan De Ingensche Waarden B.V. (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het bergen van baggerspecie (klasse 0 t/m 4) in de Ingensche Waarden, ter hoogte van Ingen, gemeente Buren. Dit besluit is op 28 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorCh.L. Knijff , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina328-330
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB9475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200701418/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 49
SamenvattingGeen technische en organisatorische samenhang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college van gedeputeerde staten) de ernst en urgentie vastgesteld van de locatie Wagengouw 32/ Westveer te Broek in Waterland (hierna: het voormalige opslagterrein) en heeft hij ingestemd met het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HSB Vastgoed Holding B.V." (hierna: HSB) voor het voormalige opslagterrein ingediende saneringsplan van 23 maart 2004.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina330-332
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200602454/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 50
SamenvattingBestemmingsplan in strijd met streekplan?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Epe, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005, het bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina332-335
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200701761/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 51
SamenvattingMededeling o.g.v. Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur ten onrechte buiten behandeling gelaten wegens vestigingsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de staatssecretaris) een mededeling als bedoeld in artikel 4 van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur, gedaan door [appellante], buiten behandeling gelaten.
Pagina335-337
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200606949/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 52
SamenvattingAan art. 6 lid 2 Habitatrichtlijn kan gevolg worden gegeven door art. 21 lid 1 Nbw'98, dat betrekking heeft op beschermende natuurmonumenten als bedoeld in art. 16 Nbw'98, richtlijnconform te interpreteren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2006 heeft verweerder het verzoek om handhaving op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) ten aanzien van een terrein nabij het Klimduin aan de Wagenmakersstraat in Groet voor zover dit wordt gebruikt als parkeerplaats en voor activiteiten zoals wildkamperen en motorcross, afgewezen.
Annotator de Bruin
Pagina337-340
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200702238/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 53
SamenvattingActiviteitenbesluit; geen procesbelang bij beroep tegen milieuvergunning.

(X. / B en W van Papendrecht).
Pagina340-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-04-2008, 200706261/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 54
SamenvattingActiviteitenbesluit; geen procesbelang in handhavingskwestie m.b.t. - vervallen - voorschrift uit oude 8.40-AMvB.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) het verzoek van [appellante] om het treffen van bestuurlijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van de inrichting van de vereniging ALTV Quick (hierna: Quick) aan de Pijnboomlaan 30 te Apeldoorn afgewezen.
Pagina340-341
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200800289/1
CiteertitelM en R 2008/5, nr. 55
Samenvatting'Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000' waarschijnlijk in strijd met Nbw 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2007, nummer 1301889/1358078, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan [vergunninghouder] voor de uitbreiding/wijziging van het (melkrund)veebestand op zijn pelsdier- en rundveehouderij in de omgeving van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.
AnnotatorJ.M. Verschuuren
Pagina341-343
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8469
Artikel aanvragenVia Praktizijn