Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 28-06-2008
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelIs een recreatiewoning ook een bouwwerk?
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 39
SamenvattingOp het moment van schrijven van dit redactioneel is de inwerkingtreding van de Wro recentelijk weer een stukje dichterbij gekomen door de publicatie van de definitieve tekst van het Besluit ruimtelijke ordening in Staatsblad 2008, 145. De inhoud van het definitieve Bro wijkt op onderdelen nogal af van de ontwerptekst die destijds in Staatscourant 2007, nr. 85 is gepubliceerd. Zo is thans in het Bro bepaald dat een beheersverordening moet zijn voorzien van overgangsrecht als in die verordening een regeling wordt opgenomen die niet overeenkomt met het feitelijk bestaande gebruik en waardoor dat bestaande gebruik in strijd is met de verordening (art. 5.2.1 Bro).
Auteur(s) Redactie
Pagina39-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWoningcorporaties en Brussel: een conflict? Het toenemende belang van de Europese regelgeving op de Nederlandse woningcorporaties nader beschouwd.
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 41
SamenvattingAl enige jaren staan woningcorporaties in de belangstelling, van beloningen van hun bestuurders tot fusies op grote schaal binnen de branche. Thans is bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op het akkoord tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties van medio september 2007. Het akkoord heeft betrekking op de extra inspanningen van de woningcorporaties bij de aanpak van de veertig 'prachtwijken'. Dichter bij het onderwerp van dit artikel is het bouwen van woningen in BelgiŽ door de woningcorporatie St. Servatius.
Auteur(s)P.H.L.M. Kuypers , S.G.J. Smallegange
Pagina41-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe reactieve aanwijzing in de Wet ruimtelijke ordening: ook bedoeld voor de handhaving van bestuurlijke afspraken? Enkele kanttekeningen bij een nieuw interventie-instrument.
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 49
SamenvattingDe inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is nog slechts een kwestie van tijd. Op het tijdstip van afronding van deze bijdrage wordt ervan uitgegaan dat de Wro op 1 juli 2008 van kracht wordt. De Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Invoeringsbesluit Wro zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. De behandeling van de Invoeringswet Wro (Invoeringswet) door de Eerste Kamer (EK) is afgerond. Gezien het grote belang voor de (rechts)praktijk, verbaast het niet dat over de Wro al vele publicaties zijn verschenen. Een essentieel uitgangspunt van de Wro betreft het onderscheid tussen beleid en normstelling.
Auteur(s)H.J. de Vries , A.G.A. Nijmeijer
Pagina49-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerverkaveling en kavelruil: katalysatoren voor de inrichting van het landelijk gebied.
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 58
SamenvattingIn de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: Wilg) zijn twee rechtsfiguren opgenomen die als inzet en gevolg hebben dat de privaatrechtelijke beschikking over onroerende zaken kan aansluiten bij de publieke bestemming, inrichting en beheer. In artikel 42 e.v. is daartoe de herverkaveling geregeld en in art. 85 e.v. is een regeling opgenomen voor de ruilverkaveling bij overeenkomst, ook wel kavelruil genoemd. Het grote verschil tussen deze twee is dat de herverkaveling plaatsvindt op basis van besluitvorming door de overheid, waardoor deze een gedwongen karakter draagt en ook doorgevoerd kan worden tegen de wil van de betrokken grondeigenaren, terwijl de ruilverkaveling bij overeenkomst gebaseerd is op de vrijwillige medewerking van de deelnemers.
Auteur(s)D.W. Bruil , A. Verduijn
Pagina58-66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRecente jurisprudentiŽle ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van speciale beschermingszones.
CiteertitelTO 2008, nr. 2, p. 67
SamenvattingDe natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), waarin de gebiedsbeschermende bepalingen van de Vogel- en de Habitatrichtlijn zijn geÔmplementeerd, is sinds 1 oktober 2005 in werking. De aanwijzing van de speciale beschermingszones op grond van artikel 10a Nbw 1998 waarop het beschermingsregime van artikel 6 Habitatrichtlijn van toepassing is, is echter nog niet voltooid. De aanwijzingsprocedure voor de meeste Habitatrichtlijngebieden is op het moment van schrijven nog niet afgerond. De ontwerpaanwijzingsbesluiten zijn inmiddels ter inzage gelegd en belanghebbenden hebben daarover hun zienswijzen naar voren kunnen brengen.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse , B.A. Beijen
Pagina67-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn