Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 09-07-2008
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelOver de groei en bloei van certificatie. Haarlemmerolie voor het handhavingstekort?
SamenvattingDit artikel gaat over certificatie. Meer in het bijzonder gaat deze verhandeling over de (toenemende) betekenis van certificatie in het publieke domein. De tijd is lang voorbij dat certificatie zich alleen op de markt tussen private partijen afspeelde. Ook de overheid hecht tegenwoordig betekenis en waarde aan certificatie. Een mooi actueel voorbeeld van de toepassing van certificatie in het publieke domein is de introductie door het Ministerie van VROM van het Energielabel voor woningen. Dit label geeft informatie over de energiezuinigheid van een woning. Hoe is het gesteld met de isolatie en het energieverbruik van de installaties in een woning?
Auteur(s)Ph. Eijlander
Pagina607-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelErfpacht: de prijs van het recht
SamenvattingMet een zekere regelmaat zijn problemen in het nieuws die met erfpacht te maken hebben. Zowel in stedelijke als landelijk gebieden hebben deze betrekking op de voor het erfpachtsrecht te betalen prijs - de canon -, terwijl, vooral in het landelijk gebied, ook de eindigheid van veel erfpachtsrechten tot problemen aanleiding geeft. Uit het feit dat elke keer weer opnieuw dezelfde problemen de kop opsteken, kan worden afgeleid dat tot op heden geen adequate oplossing daarvoor is gevonden, noch door de wetgever, noch in de rechtspraak.
Auteur(s)P.A. de Hoog
Pagina616-623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese aanbestedingsrecht
SamenvattingDeze kroniek vat een aantal belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op het gebied van het aanbestedingsrecht samen. Het betreft uitspraken uit de periode van januari 2007 tot april 2008:

1. C-338/04, C-359/04 en C-360/04 (Planica);
2. C-295/05 (Asemfo);
3. C-195/04 (Commissie/Finland);
4. C-6/05 (Medipac-Kazantzidis);
5. C-503/04 (Commissie/Duitsland);
6. C-382/05 (Commissie/Italië);
7. C-260/04 (Commissie/Italië);
8. C-241/06 (Lämmerzahl);
9. C-507/03 (An Post);
10. C-337/06 (Bayerischer rundfunk c.s.);
11. C-357/06 (Frigerio Luigi c.s.);
12. C-220/06 (Correos);
13. C-352/03 (Commissie/Ierland);
14. C-352/06 (Lianakis c.s.);
15. C-450/06 (Varec);
16. C-412/04 (Commissie/Italië).
Auteur(s)D.C. Orobio de Castro
Pagina624-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200700877/1
SamenvattingBeroep tegen spontane vernietiging door de Kroon van de wijziging van de Provinciale Milieuverordening Limburg (PML) op onderdeel vereiste ontheffing voor veroorzaken geluidhinder, onder meer door motorisch aangedreven werktuigen, in stiltegebieden. Relatie met Nimby-besluit Onderbanken. Geen (rechtstreekse) strijd met de met (art. 40 e.v. WRO) en evenmin met het algemeen belang. Beroep tegen spontane vernietiging KB gegrond.
Samenvatting (Bron)Bij koninklijk besluit van 12 december 2006 heeft de Kroon op voordracht van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de staatssecretaris van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Kroon) het besluit van provinciale staten van Limburg (hierna: provinciale staten) van 18 november 2005 tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening Limburg (hierna: PML), vernietigd, voor zover het de wijziging van artikel 5.10 van de PML betreft.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina634-637
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200705913/1
SamenvattingVrijstelling bestemmingsplan. Bestemmingsplan geldt als uitgangspunt gemeentelijk ruimtelijk beleid. Vrijstelling terecht geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan [appellant] bouwvergunning verleend voor het bouwen van een opslagloods op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina637-639
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelGerechtshof Leeuwarden, 30-05-2007, 0500298
SamenvattingBouwvergunning. Vernieuwen van een woning. Vrije doorgangen. Waardedrukkende invloed op woning.
AnnotatorH.C.W.M. Moesker
Pagina639-642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200706243/1
SamenvattingOmdat het bestemmingsplan het bouwen van een woning op het perceel niet zonder meer toestaat, maar slechts indien sprake is van een bedrijfswoning, brengt artikel 4:2, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht mee dat het op de weg van appellant lag gegevens en bescheiden te verschaffen waaruit het college kon blijken dat de woning in overeenstemming met het bestemmingsplan zal worden opgericht ten behoeve van de uitoefening van een reëel (semi)agrarisch bedrijf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina643-644
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Haarlem, 24-04-2007, 129929 / HA RK 06-124
SamenvattingEen verzoek tot nietigverklaring van een juridische leveringsakte wordt door de rechter niet-ontvankelijk verklaard, omdat de strekking van artikel 26 Wvg uitsluit dat deze bepaling aan de gemeente de bevoegdheid verschaft om de nietigheid in te roepen van een door de notaris gepasseerde akte van juridische levering.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina645-648
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200706986/1
SamenvattingPlanschade. Beroep tegen fictieve weigering staat er niet aan in de weg dat alsnog het - laattijdige - primaire besluit wordt genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2007 heeft de raad van de gemeente Zaanstad (hierna: de gemeenteraad), gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank) van 30 januari 2007, het door [wederpartij] gemaakte bezwaar tegen het uitblijven van een besluit op zijn verzoek om vergoeding van planschade, gegrond verklaard.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina648-650
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200706636/1
SamenvattingPlanschade. Verzoeker - eigenaar geworden na de peildatum - heeft geen aanspraak op vergoeding van planschade, maar is wel belanghebbende bij het afwijzende besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heusden (hierna: het college) een verzoek om vergoeding van planschade van [appellant] afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina651-652
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705540/1
SamenvattingPlanschade. Actieve risicoaanvaarding. Omstandighedheid dat het schadeveroorzakende plan niet is goedgekeurd doet niet terzake nu opvolgende, wel onherroepelijk geworden plan dezelfde schadeveroorzakende elementen bevat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2006 heeft de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina652-654
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 21-08-2007, 27.733
SamenvattingBaggerwerk. Verzamelen van gegevens door aannemer. Zelf onderzoek doen? Waarschuwingsplicht. Meerwerk. Onzekerheidsmarge. Weegbonnen.
Pagina654-658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 22-02-2008, 28.942
SamenvattingDesign & Constructovereenkomst. Trillingsvrij funderen. Explosievenonderzoek (NGE onderzoek). Tijdig beschikken over het terrein.
Pagina658-664
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 15-04-2008, 71.193
SamenvattingVerzakte serre. Bouwkundige fout. Schadevergoeding. Waarschuwingsplicht. Toerekening oorzaken. Tekortkoming in funderingsontwerp. Kennis en deskundigheid.
AnnotatorM.A.B. Chao-Duivis
Pagina664-672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 29-04-2008, 307376 / KG 08/371
SamenvattingVerklaring eigen risico. All-inclusive prijzen. Economisch meest voordelige inschrijving.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Eiser is niet ontvankelijk wegens ongeldige inschrijving. Er is geen eigen risicoverklaring overgelegd en aan de prijs zijn voorwaarden verbonden hetgeen in strijd is met het vereiste van all-inclusive prijzen.
Pagina673-675
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BD3224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-05-2008, 308863 / KG 08/459
SamenvattingEconomisch meest voordelige inschrijving. Subgunningscriterium. Toelaatbaarheid meerdere besteksconforme inschrijvingen. Non-discriminatiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Inschrijver dient twee aanbiedingen in, één met een 'normale' prijs en één met een 'stuntprijs'. De inschrijver heeft ter zitting aangegeven dat de reden voor het indienen van twee aanbiedingen is gelegen in het verkrijgen van inzicht in haar maktpositie ten opzichte van haar concurrent, met name ten aanzien van de prijs. De voorzieningenrechter overweegt dat deze handelwijze niet goed valt te verenigen met enkele bepalingen in het bestek. Ook is het aanbestedingsrecht niet bedoeld om een inschrijver bedrijfsstrategisch inzicht te verschaffen. Een inschrijver behoort vooraf zijn marktpositie te taxeren en op basis van deze taxatie keuzen te maken voor het indienen van één enkele aanbieding waarvan hij verwacht dat deze de meeste kans van slagen heeft. Geoordeeld wordt dat beide inschrijvingen terecht buiten beschouwing zijn gelaten. De vordering wordt daarom in al haar onderdelen afgewezen.
Pagina675-677
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BD2737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
Pagina682-687
Artikel aanvragenVia Praktizijn