Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-06-2008
Aflevering 6
RubriekKort & bondig
TitelTaskforce ammoniak in Natura 2000-gebieden
CiteertitelAgr.r 2008, p. 239
SamenvattingOp 30 mei 2008 heeft de Minister van LNV de Taskforce stikstof/ammoniak ingesteld. Deze taskforce moet de minister vˇˇr 5 juli 2008 adviseren over de verdere aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot Natura 2000-gebieden. Daarbij moet binnen de Europese natuurbeschermingskaders worden gezocht naar oplossingsrichtingen die bestuurlijke hanteerbaar en juridisch houdbaar zijn, en die werkbaar zijn voor de individuele aanvragers van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina239-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHet wetsvoorstel Wet dieren
CiteertitelAgr.r 2008, p. 240
Samenvatting'Dieren. Mensen houden ze. Mensen houden van ze'. Met deze woorden begint de Memorie van Toelichting, die hoort bij het recent aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel voor een 'Wet dieren'. Deze bijdrage beoogt inzicht te geven in achtereenvolgens het doel van het wetsvoorstel (paragraaf 2), de concrete inhoud van het wetsvoorstel alsmede de meest in het oog springende verschillen met de huidige wetgeving (paragraaf 3). De bijdrage wordt afgesloten met een eindconclusie, waarbij ook wordt ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel voor de veehouderij (paragraaf 4).
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina240-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelRisico's in de keten: aansprakelijkheid en verzekering
CiteertitelAgr.r 2008, p. 252
SamenvattingZoals mede opgemerkt door Freriks (2006), kunnen zogenaamde 'olievlekschades' in productieketens leiden tot problemen rond aansprakelijkheid en schadevergoeding. Wie is precies de schadeveroorzakende producent en wat is precies de omvang van de schade? Olievlekschades treden bijvoorbeeld op als een verontreiniging zich voordoet aan het begin van een keten en verontreinigde producten zich vervolgens verspreiden door de hele keten heen (cumulatie). Recente calamiteiten rond verontreinigd diervoeder, bijvoorbeeld met MPA in 2002 en dioxine in 2004, zijn hier schoolvoorbeelden van.
Auteur(s)A.A. van Andel , M.A.P.M. van Asseldonk , R.B.M. Huirne , M.P.M. Meuwissen
Pagina252-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 260
SamenvattingPacht - Zakelijke rechten - Ruimtelijke Ordening - Landinrichting - Beheer landelijk gebied - Structuurbeleid - Dieren - Planten - Milieurecht - Rechtspersonen - Fiscaal recht - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)D.W. Bruil , C.S.C. Monsma
Pagina260-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-09-2006, 2005/931
CiteertitelAgr.r 2008, p. 266
SamenvattingOntbreken goedkeuring van grondkamer. Melquotum. Tekortkoming. Overmacht. Eigen schuld.
Samenvatting (Bron)Partijen verwijten elkaar over en weer het verlies van het met het gepachte samenhangende melkquotum. In conventie heeft [appellant] vergoeding gevorderd van de schade die hij lijdt als gevolg van dat verlies, met nevenvorderingen. In reconventie heeft [ge´ntimeerde] [appellant] aangesproken voor de zijnerzijds als gevolg van bedoeld verlies geleden schade. De pachtkamer in eerste aanleg heeft zowel de vordering in conventie als die in reconventie afgewezen.
Pagina266-270
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AZ1873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 25-09-2006, V 1685
CiteertitelAgr.r 2008, p. 270
SamenvattingWaardebepaling. Voorkeursrecht.

(Avero / Hospers).
Pagina270-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 14-11-2006, 2005/1179 P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 272
SamenvattingOntbinding. Afgebroken onderhandelingen. Schuldisersverzuim. Opschorting.

(Westdorp / Staatsbosbeheer).
Pagina272-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-12-2006, 2005/1216
CiteertitelAgr.r 2008, p. 276
SamenvattingMelkquotum. Uitleg correspondentie. Ondergrond gebouwen.

(Veltman / Pijnappels).
Samenvatting (Bron)Het onderhavige hoger beroep betreft de vordering van [appellant] tot betaling aan hem door [ge´ntimeerde] van een bedrag van in hoofdsom 6.523,05 ter zake van te verrekenen melkquotum. [..] Op grond van het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat er geen grond is tot afwijking van de gebruikelijke verdeling bij helfte van de waarde van het met het gepachte samenhangende melkquotum. Het hof geeft partijen in overweging om te bezien of zij na dit arrest hun geschil in der minne kunnen beŰindigen.
Pagina276-281
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AZ6773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-02-2008, 2007/350P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 281
SamenvattingMelioratierecht. Schadevergoeding. Overgangsrecht.

(Den Hollander / Staatsbosbeheer).
Pagina281-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-02-2008, 2007/717 P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 284
SamenvattingMelkquotum. Uitleg correspondentie. Ondergrond gebouwen.

(Kallen / Zillikens).
Pagina284-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-05-2008, 2007/183P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 286
SamenvattingVerlengingsverzoek. Landgoed.

(Zillikens / Kallen).
Pagina286-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn