Loonzaken

Uitgever Sdu
Tijdschrift Loonzaken
Datum 11-07-2008
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelRestyling
SamenvattingZoals u waarschijnlijk al hebt gemerkt, ziet Loonzaken er met ingang van dit nummer anders uit dan u gewend bent. Er heeft een restyling plaatsgevonden. Dit heeft in de eerste plaats gevolgen voor de lay-out en kleursetting (fullcolour) van het blad. Hierdoor ziet het blad er plots een stuk fleuriger, aantrekkelijker en leesbaarder uit.
Auteur(s)J. Raaijmakers
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Nieuws
TitelNieuws
SamenvattingJaaropgave gaat verdwijnen - Wachttijd is toch geen werktijd - Uitbreiding VAR - Commissie Arbeidsparticipatie bepleit nieuwe aanpak - Minder lasten voor dga - Aanpassing Levensloopregeling - Flitsauto's brengen miljoenen op - Medezeggenschap goed geregeld - Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen
Pagina4-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAdvies
TitelVariabele, niet-regelmatige kosten
SamenvattingAls werkgever kunt u uw werknemers een vaste kostenvergoeding verstrekken. Deze vergoeding moet bij toekennen naar aard en omvang per kostenpost onderbouwd zijn. De vraag is of variabele, niet-regelmatige kosten, die geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten tot verwerving van het loon, in beginsel ook voor een vaste kostenvergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad schepte hierin onlangs meer duidelijkheid.
Auteur(s)P. de Vreede
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLoonbelasting
TitelCorrecties in de loonheffingen
SamenvattingSinds 1 januari 2006 is in de loonbelasting de verplichting opgenomen om onjuistheden in de loonaangifte te corrigeren met correctieberichten. Deze verplichting is ingevoerd met de overheveling van de premieheffing en inning naar de Belastingdienst, waardoor de loonaangifte ook werknemersgegevens bevat die van belang zijn voor de polisadministratie. De praktijk heeft inmiddels wel zijn weg gevonden met het indienen van de correctieberichten, maar de wetgeving roept nog vele vragen op. Inmiddels wordt er alweer gesproken over (gedeeltelijke) afschaffing van het correciebericht.
Auteur(s)R.J.E. Dijkstra
Pagina8-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLoonbelasting
TitelChantageheffing of jaloeziebelasting?
SamenvattingHet EK voetbal is net voorbij en het volgende grote sportevenement, de Olympische Zomerspelen in Beijing, gaat binnenkort van start. Regelmatig worden werknemers van cliënten of andere relaties door een onderneming meegenomen naar dit soort sportevenementen. Vinden ze in het buitenland plaats, dan betreft het al gauw een geheel verzorgde reis van enkele dagen. Maar hoe moet deze reis gekwalificeerd worden? Is er sprake van relatiemarketing of is het loon? Of is er misschien een belastbaar voordeel in de inkomstenbelasting?
Auteur(s)S. Rambharose
Pagina10-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLoonbelasting
TitelWalvis op het droge?
SamenvattingOp 1 januari 2006 is de elektronische loonaangifte ingevoerd. Samen met een vereenvoudiging van het loonbegrip en één loket voor de inning van en controle op belasting en premies (de Belastingdienst) zou dit leiden tot een besparing van de administratieve lasten van ongeveer 180 miljoen. Nu, na 2.5 jaar kan gezegd worden dat het begin niet eenvoudig was. Langzaamaan worden problemen overwonnen en ligt er meer stabiliteit en eenvoud in het verschiet. Maar een besparing is nog niet gezien; meerkosten ten opzichte van 2005 wel.
Auteur(s)R. Hesse
Pagina13-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekChecklist
TitelOntslag op staande voet
SamenvattingEen werkgever die een werknemer ontslag op staande voet geeft, moet zeker van zijn zaak zijn. De werknemer heeft de mogelijkheid het ontslag aan te vechten en loondoorbetaling of schadevergoeding te vorderen. Wordt dit toegewezen, dan kan dat nog wel eens flink oplopen. In deze checklist vindt u de belangrijkste punten waar u op moet letten.
Auteur(s)J.A.K. Kuipers
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelDreigt sociale dumping bij detachering?
SamenvattingHet Europese Hof van Justitie oordeelde onlangs in het Dirk Rüffert/Land Niedersachsen-arrest dat de Europese Detacheringsrichtlijn zich in beginsel verzet tegen een nationale wettelijke regeling die (onder)aannemers van overheidsopdrachten verplicht hun werknemers ten minste het loon te betalen conform de toepasselijke cao. Dit arrest heeft veel stof doen opwaaien. Het zou de deur wagenwijd openzetten voor sociale dumping. Goedkoper personeel van bedrijven uit de nieuwe lidstaten van de EU zou de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de 'oude' lidstaten onder druk zetten. Ook het ondergraven van de Nederlandse cao's zou door dit arrest op de loer liggen.
Auteur(s)S. Coppens , J.J.W. van Ladesteijn , J.C.M. Smits
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel
TitelWilsgebreken
SamenvattingDe arbeidsovereenkomst is geregeld in een aparte afdeling van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staan echter niet uitputtend welke regels gelden tussen de werkgever en de werknemer. Sommige leerstukken uit het overeenkomstenrecht zijn van toepassing, bijvoorbeeld de algemene regels voor de totstandkoming van overeenkomsten. Zo is voor iedere overeenkomst wilsovereenstemming tussen partijen nodig. Ontbreekt die, dan is er sprake van een wilsgebrek.
Auteur(s)A.F. Bungener
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel
TitelWerkgever aansprakelijk?
SamenvattingEen werkgever is verplicht een werknemer te beschermen tegen arbeidsongevallen, onder meer door te zorgen voor een veilige werkplek. De gedachte hierachter is dat een werkgever invloed kan uitoefenen op de werkomgeving en er daarmee kan bijdragen aan de veiligheid. In sommige situaties is deze invloed er niet, bijvoorbeeld als de werknemer voor de uitoefening van zijn werk deelneemt aan het verkeer.
Auteur(s)E. Visser
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel
TitelVerkeersboetes toch verhaalbaar
SamenvattingOp 13 juni 2008 heeft de Hoge Raad beslist dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor verkeersboetes, ook als er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De Hoge Raad komt hiermee terug op zijn uitspraak van 3 januari 2001. Het arrest schept duidelijkheid voor de toekomst. Het is de vraag hoe moet worden omgegaan met in het verleden niet-verhaalde boetes en met sindsdien ontwikkeld beleid van werkgevers ten aanzien van het verhalen van verkeersboetes.
Auteur(s)M.L. Kawka , M.W.A.M. van Kempen
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenen
TitelPensioentombola
SamenvattingKort na elkaar hebben de kantonrechters te Amsterdam en Rotterdam de arbeidsovereenkomst met een oudere werknemer ontbonden. Beide rechters lieten de opgebouwde pensioenrechten meetellen, maar daarin valt geen algemene lijn te herkennen.
Auteur(s)H. van den Hurk
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel kort
TitelPersoneel
SamenvattingRSI over hoogtepunt heen - Objectieve rechtvaardiging vereist bij leeftijdsonderscheid - Vergoeding voor kapperseczeem - Minimumloon per 1 juli 2008 omhoog - Werkeloosheid daalt minder snel - Niet gebonden aan concurrentiebeding bij onterecht ontslag
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn