Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 28-07-2008
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelSneller en beter door verbreding draagvlak
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
SamenvattingIn april dit jaar verscheen het advies van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructuele Projecten, in de wandelgang naar haar voorzitter aangeduid als de Commissie Elverding. In haar overwegingen vooraf (paragraaf 1.2) constateert de Commissie dat een snellere besluitvorming niet louter een kwestie is van het beter organiseren van het besluitvormingsproces en het aanpassen van de regelgeving.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina345-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet kielzog van Natura 2000 (1): zeevisserij in beschermde gebieden
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
SamenvattingDe huidige stand van het recht inzake gebiedbescherming en de betekenis ervan voor activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor beschermde natuur in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden vormen het onderwerp van dit artikel. Dit onderwerp wordt in beeld gebracht aan de hand van een specifieke situatie: de boomkorvisserij in Natura 2000-gebied Voordelta. Dit artikel vormt het eerste deel van een tweeluik en moet worden gelezen in samenhang met het artikel van Harm Dotinga elders in dit nummer.
Auteur(s)A. Trouwborst
Pagina347-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet kielzog van Natura 2000 (2): natuurbescherming en het Europees visserijbeleid
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
SamenvattingDe verhouding tussen het natuurbeschermingsrecht en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid staat centraal in dit artikel. Deze complexe, maar voor de praktijk belangrijke verhouding wordt in kaart gebracht aan de hand van een specifieke situatie: de boomkorvisserij in Natura 2000-gebied Voordelta. Dit artikel vormt het tweede deel van een tweeluik en moet gelezen worden in samenhang met het artikel van Arie Trouwborst elders in dit nummer.
Auteur(s)H.M. Dotinga
Pagina356-363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
SamenvattingAmmoniak - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Dierenwelzijn - Energie - Geluid - GGO - Industrie - Informatie - Kernenergie - Landbouw - Lucht - Luchtvaart - Natuur - Producten - Ruimte - Schepen - Stoffen - Vervoer
Auteur(s)B. Arentz
Pagina364-369
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
Pagina369-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
Pagina372-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEG Milieuwet- en regelgeving
TitelEG Milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/6, nr.
Pagina374-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHoge Raad, 12-02-2008, 00785/07 E
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 38K
SamenvattingUitleg 'ter beschikking stellen'
Samenvatting (Bron)Art. 359.2 Sv. Wet milieugevaarlijke stoffen. Het betoog van de raadsman gehouden ttz. in hoger beroep stelt onder meer de rechtsvraag aan de orde of het ter beschikking stellen i.d.z.v. art. 34.1 Wet milieugevaarlijke stoffen moet worden uitgelegd als op de markt brengen in Nederland. Daarmee is een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt i.d.z.v. art. 359.2 Sv ingenomen. Bij niet aanvaarding dienen in het bijzonder de redenen die daartoe hebben geleid in het vonnis of arrest te zijn opgenomen. Daarom had het Hof behoren te motiveren waarom het van oordeel was dat de genoemde vraag ontkennend diende te worden beantwoord. De daarop gerichte klacht is dan ook terecht voorgesteld. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden. De aan het verweer ten grondslag liggende opvatting is in strijd met wat de wetgever met het gebruik van de term ter beschikking stellen heeft beoogd. De strekking van art. 34.1 Wms komt erop neer dat uit een oogpunt van een effectieve bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen bij elke vorm van aanbieden of vervreemden van zon stof aan de etiketteringsplicht moet zijn voldaan, opdat ook degene die niet ter zake kundig is op de mogelijke gevaren van de stof wordt geattendeerd. Daarbij is niet van belang of het ter beschikking stellen is gebeurd met het oog op de uitvoer naar het buitenland.
Pagina378-378
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC0810
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Zutphen, 05-02-2008, 06/925184-07
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 39K
SamenvattingVoorwaardelijke stillegging onderneming, bijzondere voorwaarden.
Samenvatting (Bron)Een rundveehouder die zijn bedrijf en zijn veestapel heeft verwaarloosd is onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, voorwaardelijke geldboetes en een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf. De rechtbank heeft daarbij als bijzondere voorwaarde bepaald dat de veestapel niet meer mag groeien tot maximaal 20 stuks runderen. (Promis)
Pagina378-378
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2008:BC3520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200708006/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 40K
SamenvattingUitleg categorie 14 van onderdeel C van bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994: alleen een m.e.r.-plicht als uitbreiding meer dan 3000 mestvarkens omvat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuiderzee B.V. (hierna: Zuiderzee B.V.) ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan het Noordermeerpad 1 te Creil, buiten behandeling gelaten.
Pagina378-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-04-2008, 200705644/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 41K
SamenvattingVerzoek om handhaving moet worden getoetst aan de onderliggende vergunning indien de later verleende vergunning is vernietigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede (hierna: het college) een door [appellant] gedaan verzoek om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een veehouderij van [vergunninghoudster] aan de [locatie] te [plaats], gedeeltelijk toegewezen en voor het overige afgewezen.
Pagina378-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200702169/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 42K
SamenvattingVergunningvoorschrift dat wijziging van de inrichting mogelijk maakt is in strijd met het stelsel van de Wet milieubeheer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college van gedeputeerde staten) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch BioDiesel B.V. (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van biodiesel uit plantaardige producten op het adres Petroleumweg 56 te Rotterdam. Dit besluit is op 15 februari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina379-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200707316/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 43K
SamenvattingGeluidbestrijdingskosten van 75.000 kunnen in dit geval redelijk worden gevergd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht (hierna: het college) aan [appellante] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een machinaal houtbewerkingsbedrijf, spuiterij, montagehal, opslagloodsen en kantoor op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 5 september 2007 ter inzage gelegd.
Pagina379-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200708288/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 44K
SamenvattingMilieuvergunning voor LPG-activiteiten terecht ingetrokken wegens ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu (vanwege niet voldaan aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 11 mei 1993 aan [appellanten] verleende vergunning voor een garagebedrijf met verkoopstation voor motorbrandstoffen op het adres [locatie] te [plaats] ingetrokken, voor zover het betreft de opslag en verkoop van LPG en de hiertoe aanwezige installaties. Dit besluit is op 25 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Pagina379-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-03-2008, 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02, 15343/02
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 56
SamenvattingDodelijke slachtoffers van modderlawines onvoldoende beschermd door de overheid. Schending van artikel 2 EVRM (recht op leven). Schadevergoeding toegekend aan nabestaanden.

(Budayeva / Rusland).
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 2 (substantive aspect);Violation of Art. 2 (procedural aspect);No violation of P1-1;No violation of Art. 13+P1-1;Non-pecuniary damage - award;Pecuniary damage - claim dismissed
Pagina379-379
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:0320JUD001533902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200700603/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 57
SamenvattingRichtlijnconforme uitleg art. 19d Nbw 1998. De stelling dat mechanische kokkelvisserij slechts incidenteel plaatsvindt en dus de natuurlijke kenmerken van het gebied de Oosterschelde, zoals de scholeksterpopulatie, niet alleen aantasten is onvoldoende draagkrachtig onderbouwd. In het aan het besluit ten grondslag liggende onderzoeksrapport is niet inzichtelijk gemaakt op welke uitgangspunten de methode om de omvang van het kokkelbestand te bepalen is gebaseerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2006 heeft verweerder aan de Productenorganisatie Kokkelvisserij (hierna: de PO) ingevolge artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) een vergunning verleend voor het opvissen van 2101 ton kokkelvlees door middel van mechanische visserij in de Oosterschelde in de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006.
Annotator Verschuuren
Pagina384-388
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200702546/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 58
SamenvattingHet scheuren van grasland kan niet als strijdig met de bestemming worden aangemerkt, nu daardoor het gebruik van de percelen in overeenstemming met de bestemming niet onmogelijk wordt gemaakt. Dat de agrarische bedrijfsvoering ter plaatse mogelijk minder intensief wordt dan voorheen, leidt niet tot een ander oordeel. De planvoorschriften stellen immers geen eisen aan de aard en intensiteit daarvan. Het betoog van appellanten dat de rechtbank eraan voorbij is gegaan dat het college door het verlenen van de aanleg vergunningen heeft gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel, treft geen doel, nu dit beginsel niet zover strekt dat op grond daarvan in strijd met de wet een aanlegvergunning zou kunnen worden geweigerd. Voorts kunnen gelet op de bewoordingen van artikel 44 van de WRO de belangen van de eigenaren/gebruikers van de aangrenzende percelen niet bij de besluitvorming omtrent de verlening van de aanlegvergunning worden betrokken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zijpe (hierna: het college) aan de stichting "Stichting Landschap Noord-Holland" (hierna: vergunninghoudster) een aanlegvergunning verleend ten behoeve van de inrichting van het gebied "De Mosselwiel", gelegen op de percelen, kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie A, nummers 2843-2845, 2847, 2848, 987, 19 en 15 (hierna: de percelen).
AnnotatorS. Hillegers
Pagina388-390
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200607555/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 59
SamenvattingVernietiging van de vergunning voor mosselvisserij in het voorjaar van 2006. Minister van LNV heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij zich op grond van de passende beoordeling heeft kunnen verzekeren dat habitat 1110 (permanent overstroomde zandbanken) niet zal worden aangestat voor de vergunde mosselvisserij. Het adaptief management kan het gebrek aan wetenschappelijke gegevens niet ondervangen omdat de vergunningvoorwaarden aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied tijdens de onderzoeksperiode niet uitsluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2006 heeft verweerder een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) voor het opvissen van 150.000 mosselton (hierna: mton) mosselen in visbare hoeveelheden.
Annotator de Bruin
Pagina390-396
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200703309/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 60
SamenvattingGrondwaterwetvergunning ziet zowel op onttrekking als op infiltratie voor koude- en warmteopslag. Verdergaande eisen dan rapport 'energie opslagsystemen: Voorstel voor een beschikking en de daaraan verbonden voorschriften op grond van de Grondwaterwet voor kleinere energieopslagsystemen'. Voorzorg en preventie. Handhaven en verbeteren van de huidige goede grondwaterstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Rijksgebouwendienst, Directie Projecten; hierna: vergunninghouder) een vergunning onder voorschriften als bedoeld in artikel 14 van de Grondwaterwet verleend voor het onttrekken en terug in de bodem brengen van grondwater tot een hoeveelheid van maximaal 40.000 m3 per jaar ten behoeve van energieopslag in de bodem te Almere. Dit besluit is op 29 maart 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina396-399
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200704046/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 61
SamenvattingGS van Noord-Holland leggen Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV een dwangsom op van 1.500 per overtreding (maximum 30.000) wegens overtreding van voorschrift 4.9 van de milieu vergunning en art. 13 Wbb. De AVRvS oordeelt, dat voorschrift 4.9 te algemeen is geformuleerd om daaruit rechtstreeks bepaalde overtredingen te kunnen afleiden. Het tijdelijk op de grond plaatsen van met benzine gevulde jerrycans, containers met motorolie en mobiele oliepompen, zijn geen handelingen als bedoeld in art. 6 en 10 Wbb of een van de andere in art. 13 Wbb genoemde artikelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) een last onder dwangsom opgelegd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (hierna: Expoitatie Circuit Park) wegens overtreding van voorschrift 4.9 van de bij besluit van 12 september 1997 verleende vergunning en artikel 13 van de Wet bodembescherming.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina399-403
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2008, 200801056/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 62
SamenvattingDe bouw, inclusief bouwvoorbereidende werkzaamheden, en de exploitaite van de kolencentrale dienen als n project te worden aangemerkt. Daarnaast dient vr de aanvang van de bouwvoorbereidende werkzaamheden een beoordeling plaats te vinden of voor het project een Nbw-vergunning op grond van art. 19d Nbw '98 nodig is.

Noot onder nr. 64.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 januari 2008 heeft de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) verzocht handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) uitvoeren van bouwwerkzaamheden op het terrein van E.ON Benelux N.V. (hierna: E.ON) op de Maasvlakte te Rotterdam.
Annotator de Bruin
Pagina403-404
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2008, 200801057/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 63
SamenvattingBij brief van 29 januari 2008 heeft de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) de minister van Landbouw, Natuur en Visserij (hierna de minister) verzocht handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nbw 1998) uitvoeren van bouwwerkazzamheden op het terrein van E.ON Benelux NV (hierna E.ON) op de Maasvlakte te Rotterdam. Bij besluit van 31 januari 2008 heeft de minister zich onbevoegd verklaard te beslissen op dit verzoek. Met toepassen van art. 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Noot onder nr. 64.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 januari 2008 heeft de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) de minister van Landbouw, Natuur en Visserij (hierna: de minister) verzocht handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) uitvoeren van bouwwerkzaamheden op het terrein van E.ON Benelux N.V. (hierna: E.ON) op de Maasvlakte te Rotterdam.
Annotator de Bruin
Pagina404-404
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-02-2008, 200801057/1
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 64
SamenvattingDe bouw, inclusief bouwvoorbereidende werkzaamheden, en de exploitaite van de kolencentrale dienen als n project te worden aangemerkt. Daarnaast dient vr de aanvang van de bouwvoorbereidende werkzaamheden een beoordeling plaats te vinden of voor het project een Nbw-vergunning op grond van art. 19d Nbw '98 nodig is.

Noot tevens behorend bij nr. 62 en nr. 63.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 januari 2008 heeft de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) de minister van Landbouw, Natuur en Visserij (hierna: de minister) verzocht handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) uitvoeren van bouwwerkzaamheden op het terrein van E.ON Benelux N.V. (hierna: E.ON) op de Maasvlakte te Rotterdam.
Annotator de Bruin
Pagina404-406
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-08-2007, AWB 07/410
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 65
SamenvattingBestrijdingsmiddelenwet; ontbreken besluit tot niet-intrekking aanwijzing werkzame stoffen (van rechtswege toelatingen)
Samenvatting (Bron)Bestrijdingsmiddelenwet
AnnotatorE.M. Vogelezang-Stoute
Pagina406-411
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BB3673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Groningen, 17-03-2008, 18/994616-06
CiteertitelM en R 2008/6, nr. 66
SamenvattingVerdachte wordt veroordeeld ter zake van medeplegen van een opzettelijke overtreding van het voorschrift geteld bij artikel 15 van de Kernenergiewet (het vervoeren en binnen Nederlands grondgebeid brengen van splijtstof, red), terwijl strafbare feit wordt begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, en opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 15 van de Kernenergiewet, terwijl het strafbare feit wordt begaan door een rechtspersoon.
Samenvatting (Bron)Kernenergiewet Opzettelijk zonder vergunning invoeren en vervoeren van verarmd uranium
Annotator van Ham , Kroes
Pagina408-411
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2008:BC6770
Artikel aanvragenVia Praktizijn