Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 08-08-2008
Aflevering 8
RubriekArtikelen
Titel'Principles of European Law on Service Contracts' (PEL SC) in bouwcontractenrechtelijk perspectief
SamenvattingIn januari 2007 werden de 'Principles of European Law on Service Contracts (hierna te noemen: PEL SC) gepubliceerd. Deze PEL SC zijn ontwikkeld binnen een samenwerkingsbestand van Europese rechtswetenschappers en bevatten regels - vooralsnog zonder juridische status overigens - die model zouden kunnen staan voor contractuele rechtsverhoudingen die binnen de Europese Unie worden aangegaan tussen opdrachtgevers en dienstverleners in de meest brede zin van het woord. Een aantal van die door de PEL SC bestreken rechtsverhoudingen bevinden zich in het aandachtsgebied van het bouwcontractenrecht.
Auteur(s)J.M. Barendrecht , S. van Gulijk , C.E.C. Jansen , M.B.M. Loos
Pagina689-705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPraktische en civielrechtelijke gevolgen invoering WION (Grondroerdersregeling)
SamenvattingHet is nu ruim twee jaar geleden dat ik in het tijdschrift bouwrecht het - toen juist aan de Tweede Kamer aangeboden - wetsontwerp voor de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) besprak. Inmiddels heeft het de status verkregen van wet en deze is op 1 juli jongstleden in werking getreden. Er hebben in de loop van de langdurige parlementaire behandeling de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden; er zijn amendementen aangenomen en zelf in de Eerste Kamer is er nog een wijziging afgedwongen. Al met al reden voor een nadere beschouwing waarin ik de nadruk zal leggen op de knelpunten en valkuilen, met name in relatie tot de - al dan niet bedoelde - effecten van de wet op het aansprakelijkheidsrecht rond kabels en leidingen.
Auteur(s)F.J. van Velsen
Pagina706-716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703013/1
SamenvattingWegbestemmen bedrijven in Zuid-Holland. Herstructurering en opwaardering bedrijventerrein. Wegbestemmen bedrijven aanvaardbaar. Vertrouwelijke stukken. Beperkte kennisneming financiŽle onderbouwing uitvoerbaarheid bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Delft (hierna de raad) bij besluit van 29 juni 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Gedeeltelijk herziening bestemmingsplan Schieoevers noord en zuid - omgeving station Delft Zuid" (hierna: het plan).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina718-723
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 14-05-2008, 200706863/1
SamenvattingAan-uitbouw of bijgebouw? Aanbouw. Uitbouw. Bouwvergunningsvrije bouwwerken. In functioneel opzicht integrerend onderdeel van het hoofdgebouw. In functionele zin ondergeschikt aan hoofdgebouw. Constructief met elkaar verbonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen de bebouwing op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina724-726
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200706015/1
SamenvattingBouwstop Reiderland. Stillegging bouwwerkzaamheden in combinatie met last onder dwangsom. Dwangsom niet gericht op verwijdering stallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Reiderland (hierna: het college) de bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een vleesvarkensstal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) stilgelegd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina726-727
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 28-09-2007, C06/098HR
SamenvattingOnteigening Zevenhuizen-Moerkappelle en Waddinxveen. Minnelijk overleg gestart voor de tervisielegging. Vervroegde onteigening. Grootte perceel.
Samenvatting (Bron)Onteigeningszaak; vervroegde onteigening met voorschot schadeloosstelling; minnelijk overleg, aanvangstijdstip, maatstaf; kennelijke schrijffout; ontoelaatbare onduidelijkheid over object?
AnnotatorE. van der Schans
Pagina728-730
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA4910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelStopzetting onteigening Voorschoten
SamenvattingNader rapport. Rijswaterstaat Coporate Dienst Eenheid Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed.

(Gemeentelijke toepassing titel IIa Onteigeningswet).
Auteur(s)B.S. ten Kate
Pagina731-737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200705658/1
SamenvattingPlanschade Nijmegen. Planschade. Passieve risicoaanvaarding vereist zowel voorzienbaarheid van (nadelige) planologische verandering als verwijtbaar stilzitten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2006 heeft de raad van de gemeente Nijmegen (hierna: de gemeenteraad) het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.W. Properties II B.V. (hierna: S.W.P.) gemaakte bezwaar tegen het besluit van 15 oktober 2003, voor zover daarbij haar verzoek om vergoeding van planschade is afgewezen, opnieuw ongegrond verklaard.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina738-740
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200705662/1
SamenvattingPlanschade Beek. Planschade. Plan bevat voor- en nadelen, maar vanwege de bijzondere positie van verzoeker (zijn woning is een beschermd monument) kan hij (mogelijk) niet van die voordelen profiteren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Beek (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [appellant] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina740-743
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 23-01-2008, 29.921
SamenvattingBankgarantie en UAV. Zuivere afroepgarantie voorgeschreven in bestek. Toepasselijkheid par. 43a lid 4 UAV. Onderscheid tussen hetgeen tussen de opdrachtgever en de bank is overeengekomen en hetgeen tussen de opdrachtgever en de aannemer is overeengekomen.
AnnotatorG.J. Huith
Pagina743-751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 29-04-2008, 71.213
SamenvattingHerstel gevelbetimmering. Gevelbetimmering. Omvang herstel. Schadebeperkingsplicht. Goed en deugdelijk herstel. Ontbreken sommatie.
Pagina751-755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 13-05-2008, 71.261
SamenvattingFeitelijke ingebruikname. Sleutelverklaring werkzaamheden tot en met officiŽle oplevering. Boeteclausule.
Pagina755-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
Pagina767-773
Artikel aanvragenVia Praktizijn