Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 26-07-2008
Aflevering 2
TitelRedactioneel: Arbeid integer
SamenvattingIntegriteit, door Van Dale omgeschreven als 'onkreukbaarheid', is een woord dat de oplettende krantenlezer de afgelopen jaren steeds vaker zal zijn tegengekomen. Dat kan duiden op twee oorzaken.
Auteur(s) Redactie
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInteger omgaan met morele dilemma's
SamenvattingAdvocaten hebben bij de uitoefening van hun beroep vaak te maken met morele dilemma's. Morele dilemma's die wat inhoud betreft complex kunnen zijn en mogelijk nog complexer worden omdat enerzijds de advocaat de belangen van zijn cliŽnt behartigt en zich moet houden aan de geheimhoudingsplicht, terwijl hij anderzijds bij de beŽdiging als advocaat een eed of belofte aflegt, waarin plechtig wordt beloofd geen zaak te zullen verdedigen die hij "in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn".
Auteur(s)M. van Leeuwaarden
Pagina5-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIntegriteit bij de overheid: wie normen stelt zal ze moeten handhaven
SamenvattingOver integriteit bij de overheid is al veel gezegd en geschreven. De nadruk ligt hierbij meestal op de uitbreiding van de Ambtenarenwet per 1 maart 2006 en enkele andere rechtspositiereglementen. Door de wetswijzigingen zijn overheidswerkgevers verplicht een integriteitsbeleid te voeren en een gedragscode op te stellen om de integriteit in de organisatie te bevorderen.
Auteur(s)P.J.J.M. van der Heijden
Pagina15-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMedezeggenschapsrechtelijke aspecten van invoering integriteitscodes in een onderneming
SamenvattingHet gebruik van integriteitsregelingen is wijdverbreid. Steeds vaker hebben die regelingen ook betrekking op het handelen van de werknemers buiten werktijd. Wat is de grondslag voor de invoering van een dergelijke regeling, wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij en kan een individuele werknemer weigeren een integriteitscode te aanvaarden?
Auteur(s)L. van Luipen
Pagina21-27
LinkVolledige tekst (swnc.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen beetje integer bestaat niet; Over opsporing van niet integer gedrag
SamenvattingNiet alleen verdwijnt ieder jaar in Nederland ongeveer 2,85 miljard euro door bedrijfsfraude, ook zijn er vele andere voorbeelden te bedenken waarbij er sprake is van niet integer gedrag dat door de werkgever opgespoord moet worden. Bij niet integer gedrag kan worden gedacht aan diefstal, het naar buiten brengen van bedrijfsgeheimen, het bekijken van porno op internet of het onder invloed van alcohol of drugs op de werkvloer verschijnen.
Auteur(s)I.J. de Laat
Pagina29-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerkgeversaansprakelijkheid bij seksuele intimidatie: een wenselijke bewijslastverdeling?
SamenvattingEen goed werkgever behoort ervoor te zorgen dat de werkvloer vrij is van seksuele intimidatie. Op 18 oktober 2006 is het verbod op seksuele intimidatie ondergebracht bij de discriminatiewetgeving. Door deze wetswijziging wordt in geval van seksuele intimidatie de bewijslast verschoven naar de werkgever. Vele negatieve reacties zijn hiervan het gevolg. In dit artikel wordt aan de hand van recente rechtspraak en een onderzoek naar de relevante wetgeving in Amerika onderzocht of deze bewijslastverschuiving wenselijk is. Specifiek in het geval waarin de werknemer seksueel wordt geÔntimideerd door een andere werknemer en de werkgever hiervoor aansprakelijk gehouden wordt.
Auteur(s)S. Schapendonk
Pagina43-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerknemersconcurrentie, hoe zit het met de bedrijfsgeheimen?
SamenvattingIn een thema over werknemersintegriteit dient werknemersconcurrentie zeker niet onvermeld te blijven. Een (in nood verkerende) onderneming zal bijvoorbeeld niet gecharmeerd zijn van werknemers, waarin veel is geÔnvesteerd en die vervolgens voor zichzelf gaan beginnen of besluiten over te stappen naar de concurrent. De werkgever zal hen zeker niet als integer bestempelen, maar eerder als ratten die het (zinkende) schip met de kaas onder de arm verlaten.
Auteur(s)F.R.H. Hollander
Pagina53-66
LinkVolledige tekst (kienhuishoving.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIntegriteit, non-concurrentie en geheimhouding in cao's
SamenvattingDe werkgever kan er grote belangen bij hebben om de kennis en de informatie die de werknemer tijdens het dienstverband heeft vergaard te beschermen. In het bijzonder zal dit het geval zijn wanneer het een werknemer betreft die over specialistische kennis beschikt. De werkgever kan deze kennis en informatie beschermen door in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding of een geheimhoudingsbeding op te nemen. In dit artikel wordt onderzocht op welke wijze deze bedingen in cao's nader zijn geregeld.
Auteur(s)F. Pelger
Pagina67-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe niet-integere werknemer en ontslag op staande voet
SamenvattingWerkgevers plegen te vertrouwen op de integriteit van hun werknemers. Maar weten werknemers wel wat hun bazen daaronder verstaan? Meestal beschouwen de bazen dit als een retorische vraag en reageren bij niet-integer gedrag vaak met ontslag op staande voet. In sommige gevallen legt de werknemer zich daar bij neer, in veel andere gevallen komen werkgever en werknemer tot een schikking (al dan niet tijdens een procedure) en in een slechts beperkt aantal gevallen leidt dit tot een procedure waarvan de uitspraak wordt gepubliceerd.
Auteur(s)D.J. Buijs
Pagina89-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn