Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 13-08-2008
Aflevering 15
RubriekRedactionele bijdrage
TitelOnverplichte publicatie van beschikkingen gericht tot éé of meer belanghebbenden
CiteertitelJBa 2008/171
SamenvattingBeschikkingen die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekend gemaakt door toezending of uitreiking aan belanghebbenden tot wie de beschikking zich richt, waaronder de aanvrager. Aan de bekendmaking is de inwerkingtreding van een besluit gekoppeld en ook de termijn voor het maken van bezwaar. Publicatie in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad is bij een aantal publiekrechtelijke toestemmingen (vergunningen) niet wettelijk voorgeschreven, aangezien zij tot de categorie behoren van beschikkingen die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht. Hierdoor komt het voor dat bijvoorbeeld buren in een (te) laat stadium erachter komen dat een vergunning is verleend. Zij kunnen dan niet meer met succes bezwaar maken. Een onverplichte publicatie kan dit probleem voor een deel oplossen. Maar, is deze burgervriendelijkheid wel een goed idee? In deze bijdrage zal worden bekeken wat de mogelijke gevolgen zijn van onverplichte publicatie.
Auteur(s)B.B.M. Lemmens
Pagina238-241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200706725/1
CiteertitelJBa 2008/172
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Bouwvergunning van rechtswege.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Grave (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan [appellant] meegedeeld dat aan hem van rechtswege bouwvergunning is verleend voor het oprichten van erfafscheidingen op onder meer de percelen, kadastraal aangeduid als [] en [], te Grave (hierna: de percelen).
Pagina242-242
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707981/1
CiteertitelJBa 2008/173
SamenvattingBesluit. Herhaalde aanvraag. Schadevergoeding. Keuzevrijheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland (hierna: het dagelijks bestuur) het verzoek van de vereniging Woningbouwvereniging Hoek van Holland (hierna: de vereniging) om het toekennen van een schadevergoeding afgewezen.
Pagina242-243
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 23-07-2008, 200709004/1
CiteertitelJBa 2008/174
SamenvattingVertegenwoordiging. Bevoegdheid aantonen. Niet-ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2006, voor zover thans van belang, heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord (hierna: het dagelijks bestuur) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bovast B.V. (hierna: Bovast) medegedeeld dat de kosten van het toepassen van bestuursdwang vanwege het ontmantelen van een illegale hennepkwekerij op 6 juli 2006 in het pand aan de Berkelselaan 93-B te Rotterdam op haar worden verhaald.
Pagina243-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 30-07-2008, 200709072/1
CiteertitelJBa 2008/175
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Nieuwe feiten. Vrijspraak strafproces.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2006 heeft de stichting Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: het CBR) een verzoek van [appellant] om herziening van het besluit van 13 mei 2005, waarbij aan hem een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (hierna: EMA) is opgelegd, afgewezen.
Pagina244-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707822/1
CiteertitelJBa 2008/176
SamenvattingBeleidsregels. Bijzondere omstandigheden. Inherente afwijkingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) ter uitvoering van de uitspraak van de Afdeling van 27 juli 2005 (zaak nr. 200500282/1) het door [partij A] en [partij B] (hierna: [partijen]) tegen het besluit van 28 mei 2003 gemaakte bezwaar opnieuw gegrond verklaard, dat besluit, waarbij aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning is verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de [locatie] te Eindhoven (hierna: het perceel), herroepen en geweigerd vrijstelling en bouwvergunning, als verzocht, te verlenen.
Pagina245-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 23-07-2008, 200708539/1
CiteertitelJBa 2008/177
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheid. Overtreder. Zeggenschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monuments Porté B.V. (hierna: Monuments Porté B.V.) onder oplegging van een dwangsom gelast binnen zes weken na dagtekening van dit besluit de in strijd met de geldende voorschriften vergrote glazen achteraanbouw (hierna: de serre) aan de achterzijde van het pand Keizersgracht 221 te Amsterdam (hierna: het pand) in de vorige (vergunde) toestand terug te brengen.
Pagina245-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 30-07-2008, 200708292/1
CiteertitelJBa 2008/178
SamenvattingDwangsom. Overtreder. Bewijslast. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij zes vrijwel gelijkluidende besluiten van 30 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen (hierna: het college) [appellanten], ieder afzonderlijk, onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik als opslagterrein van gronden met de bestemming "Agrarisch gebied" op het perceel kadastraal bekend, gemeente Tubbergen, sectie [], nummer [] (hierna: het perceel), te beëindigen en de in strijd met het bestemmingsplan gestorte materialen, voorwerpen en stoffen te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina246-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200706919/1
CiteertitelJBa 2008/179
SamenvattingHeroverweging. Primair besluit. Herroepen. Vervangend besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2006 heeft de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) een aanvraag om toevoeging ten behoeve van [appellant] buiten behandeling gesteld.
Pagina247-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-07-2008, 200708356/1
CiteertitelJBa 2008/180
SamenvattingKosten. Deskundige.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) krachtens artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit horeca), een nadere eis gesteld ten aanzien van de voor de inrichting de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatiemaatschappij Hotel Stakenberg B.V. (hierna: Hotel Stakenberg) aan de Stakenberg 86 te Elspeet geldende geluidsnormen.
Pagina248-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD8351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200700408/1
CiteertitelJBa 2008/181
SamenvattingProceskostenveroordeling. Kosten (niet-juridische) deskundige. Redelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 januari 2007, hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld tegen het besluit van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de staatssecretaris) van 3 januari 2007 waarbij hij zijn bezwaar tegen het voornemen van [verzoeker] en anderen om asfaltgranulaat uit te voeren naar Duitsland, heeft gehandhaafd.
Pagina248-249
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelKamerstukken
CiteertitelJBa 2008/
Pagina249-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2008/
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn