Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-08-2008
Aflevering 7300
TitelActuele jurisprudentie inzake blokkering, opschorting, herziening en terugvordering van bijstand
CiteertitelGst. 2008, 83
SamenvattingDe Wet werk en bijstand (WWB) biedt de gemeenten - net als de oude Algemene bijstandswet (Abw) - diverse mogelijkheden om in de gevallen dat de bijstandscliŽnt zijn inlichtingen- of medewerkingsplicht niet nakomt, alsook in het geval van een administratieve vergissing, de uitkering stop te zetten en de ten onrechte of teveel verleende bijstand zo nodig met terugwerkende kracht te herzien en terug te vorderen. Juist het scala aan bevoegdheden dat de wet en de jurisprudentie biedt om wijzigingen aan te brengen in het recht op bijstand maakt echter ook dat gemeenten en rechtbanken als snel de verkeerde bevoegdheidsuitoefening voor ogen hebben en daarmee voorts een onjuist toetsingskader hanteren in bezwaar en beroep. Al met al genoeg reden om de recente jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep eens nader te bezien.
Auteur(s)R. Stijnen
Pagina401-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 29-01-2008, 02812/06
CiteertitelGst. 2008, 84
SamenvattingVordering op grond van art. 2 Polw 1993. Krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering ex art. 184 SR? (Leeuwarden).
Samenvatting (Bron)Art. 184 Sr en art. 2 Politiewet 1993. Art 184.1 Sr eist een krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering. Een dergelijk voorschrift moet uitdrukkelijk inhouden dat de betrokken ambtenaar gerechtigd is tot het doen van een vordering. Art. 2 Politiewet 1993 bevat een algemene taakomschrijving voor de politie en kan niet worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift op basis waarvan vorderingen of bevelen kunnen worden gegeven waaraan op straffe van overtreding van art. 184.1 Sr moet worden voldaan. Daarbij verdient echter opmerking dat art. 2 Politiewet 1993 wel als een wettelijk voorschrift kan worden aangemerkt ter uitvoering waarvan de in art. 184 Sr bedoelde ambtenaren handelingen kunnen ondernemen waarvan het beletten, belemmeren of verijdelen overtreding van art. 184.1 Sr kan opleveren.
Pagina411-415
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BB4108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-11-2007, 200700461/1
CiteertitelGst. 2008, 85
SamenvattingStilzwijgende goedkeuring door de minister van Verkeer en Waterstaat van door luchtvaartmaatschappijen vastgestelde tarieven. Besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb?

(Vereniging Van Reizigers (VVR) / de uitspraak in de zaaknr AWB 04/3110 en 05/2631 van de Rechtbank Arnhem van 6 december 2006).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) het door appellante gemaakte bezwaar tegen de goedkeuring van de verhoging van de tarieven in 2003 en 2004 voor de luchtvaartverbinding Amsterdam-Paramaribo en vice versa, niet-ontvankelijk verklaard, alsmede het verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen de tariefsverhogingen in 2003 en 2004 afgewezen.
AnnotatorP.J. Huisman , N. Jakab
Pagina415-421
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB7298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200703840/1
CiteertitelGst. 2008, 86
SamenvattingWelstandstoets. Geen deskundig tegenadvies zonder nadere toelichting. (Ermelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo (hierna: het college) aan de stichting Woningstichting De Groene Zoom (hierna: de stichting) bouwvergunning en vrijstelling verleend voor het vergroten en veranderen van een woning gelegen aan de Julianalaan 40 te Ermelo (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina421-423
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-04-2008, 200706293/1
CiteertitelGst. 2008, 87
SamenvattingWelstandstoets. Deskundig tegenadvies. Overleggen in beroep ter staving van een in bezwaar aangevoerde grond. (Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2005 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid (hierna: het dagelijks bestuur) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de roze verf van de voorgevel van het pand [locatie] te [plaats] te verwijderen en verwijderd te houden en de voorgevel te herstellen en hersteld te houden in de kleur die de voorgevel had voordat deze roze werd geschilderd.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina423-425
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC8484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-05-2008, 07/1531 WWB, 07/1532 WWB
CiteertitelGst. 2008, 88
SamenvattingIntrekking bijstandsuitkering. Terugvordering. Gezamenlijke huishouding te beoordelen aan de hand van concrete feiten en omstandigheden. Uitkering en woonplaats. Gemeenschappelijke regeling. (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysl‚n).
Samenvatting (Bron)Intrekking bijstandsuitkering. Terugvordering. Gezamenlijke huishouding te beoordelen aan de hand van concrete feiten en omstandigheden.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina425-427
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD3532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-05-2008, 07/1632 WWB
CiteertitelGst. 2008, 89
SamenvattingTerugvordering bijstand. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Delegatie. Gemeenschappelijke regeling. Bevoegdheid bestuur gemeenschappelijke dienst. (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysl‚n/Het Bildt).
Samenvatting (Bron)Medeterugvordering. Delegatie. Geen gevolgen voor grondgebied van de gemeente.
AnnotatorD.E. Bunschoten
Pagina427-430
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD2913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-04-2008, 200704020/1
CiteertitelGst. 2008, 90
SamenvattingBestemmingsplan. Vertaling beleidsregels in bestemmingsplan, beleidsregels onvoldoende geobjectiveerd. (Maasgouw).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 mei 2007, kenmerk 2007/17578 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heel (hierna: de raad), thans gemeente Maasgouw, bij besluit van 21 september 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Kern Heel".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina430-433
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-05-2008, 200705056/1
CiteertitelGst. 2008, 91
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. renovatie wijk. In plan voorziene woningen gelegen binnen geluidzone (langs wegen) ex art. 74 WGH. Uitzondering op zonering vor 30 km/u-wegen niet toepasselijk: ten tijde van planvaststelling nog geen verkeersbesluit tot instelling nog geen verkeersbesluit tot instelling 30 km/u-regime genomen. (Stein).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2007, kenmerk 2007/23422, heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Stein (hierna: de raad) bij besluit van 9 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Kattekop".
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina433-438
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1489
Artikel aanvragenVia Praktizijn