Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 23-08-2008
Aflevering 7/8
RubriekKort & bondig
TitelWie is de beheerder?
CiteertitelAgr.r 2008, p. 295
SamenvattingBij brief van 11 juni 2008 gaf de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit antwoord op vragen van het Eerste Kamerlid Ten Hoeve over de afwikkeling van het Programma Beheer (TRCJZ 2008/1729). Sinds de inwerkingtreding van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) op 1 januari 2007 zijn de provincies primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het Programma Beheer, inclusief de afhandeling van oude zaken.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Pagina295-296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelDe gemeentelijkegeurverordening en schadevergoeding
CiteertitelAgr.r 2008, p. 297
SamenvattingDe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) biedt gemeenteraden de mogelijkheid om een (gemeentelijke) verordening op te stellen, teneinde bij vergunningverlening te kunnen afwijken van de wettelijke waarden en afstanden op grond van deze wet. Deze waarden en afstanden betreffen het aspect 'geurhinder vanwege de dierenverblijven van een inrichting'.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina297-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelAfgeleide rassen anno 2008
CiteertitelAgr.r 2008, p. 311
SamenvattingDe komst van een nieuw UPOV-Verdrag in 1991 zorgde voor een groot aantal veranderingen in het kwekersrechtelijke landschap. Wat in vergelijking met andere deelgebieden van de intellectuele eigendom detoneerde, werd gerooid (bijv. de reciprociteittsregels uit art. 3 leden 2 en 3 UPOV 1991), wat op een aantal plaatsen te ver was doorgeschoten werd teruggesnoeid (zoals de regeling van het farmer's privilege, art. 5 lid 1 UPOV 1978 en art. 15 lid 2 UPOV 1991), en wat nog node werd gemist werd aangeplant (bijv. de period of grace in art. 6 lid 1 onder i UPOV 1991, en de uitbreiding van de uitputtingsregeling tot ander dan teeltmateriaal, art. 16 lid 2 UPOV 1991).
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina311-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe niet-agrarische meerwaarde bij landinrichting; de strand van zaken
CiteertitelAgr.r 2008, p. 318
SamenvattingPer 1 januari 2007 zijn de landinrichtingsregels gewijzigd. De Wet inrichting landelijk gebied is in werking getreden en de Landinrichtingswet is ingetrokken. Hierdoor ontstond een relatief roerige periode in de vakbladen als gevolg van dewijziging van de landinrichtingsregels. [...] Deze bijdrage bevat een overzicht van de meest in het oog springende procedurele veranderingen. Verder beoogt deze bijdrage een overzicht te geven van de in de rechtspraak gestelde kaders, welke dus van toepassing blijven op de verrekening van de niet-agrarische meerwaarde onder het nieuwe recht. In deze bijdrage wordt voorts een overzicht gegeven van de (nieuwe) ruimtelijke plannen, waarop de verrekening van de niet-agrarische meerwaarde kan worden gebaseerd.
Auteur(s)C.F. van Helvoirt
Pagina318-321
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHet nieuwe pachtrecht. Verslag jaarvergadering 2008 Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r 2008, p. 322
SamenvattingOp vrijdag 25 april 2008 heeft de 49ste Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch recht plaatsgevonden. Deze vergadering werd gehouden in Musis Sacrum te Arnhem en bestond uit twee delen: een wetenschappelijk deel en een huishoudelijke vergadering. In deze bijdrage zal ik het wetenschappelijke deel beschrijven. Het thema luidde: 'Het nieuwe pachtrecht'. Er werd gediscussieerd aan de hand van drie preadviezen. Ik zal de hoofdlijnen van de aan de orde gestelde onderwerpen schetsen en de inhoud van de gevoerde discussies kort weergegeven.
Auteur(s)H.A. van Basten
Pagina322-328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2008, p. 329
SamenvattingAlgemeen - Zakelijke rechten - Ruimtelijke Ordening - Landinrichting - Beheer landelijk gebied - Structuurbeleid - Marktordening - Dieren - Producten - Milieurecht - Rechtspersonen - Fiscaal recht - Bedrijfsopvolging - Europees agrarisch recht - Diversen.
Auteur(s)D.W. Bruil , C.S.C. Monsma
Pagina329-337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-01-2006, 2005/427 P
CiteertitelAgr.r 2008, p. 340
SamenvattingOnvoorziene omstandigheden. Gedeeltelijke ontbinding. Verhouding art. 6:258 BW en art. 19b, 33a PW.

(Coppens / Daris).
Pagina340-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 27-02-2007, 2005/1215
CiteertitelAgr.r 2008, p. 342
SamenvattingTekortkoming in de nakoming. Ontbinding. Onderverpachting.

(Gemeente Boxmeer / De Wit).
Samenvatting (Bron)Gelet op bedoelde feiten en omstandigheden rechtvaardigt de tekortkoming van [geÔntimeerde] de ontbinding met haar gevolgen niet. Voor zover de Gemeente zich erop beroept dat de pachtovereenkomst onderverpachting met zoveel woorden verbiedt, geldt dat die omstandigheid gelet op de ingrijpende gevolgen van ontbinding onvoldoende gewicht in de schaal legt in verband met het tijdsverloop sinds 1960 en het jarenlang ontbreken van een actief handhavingsbeleid niet alleen door de huidige verpachtster maar ook door haar rechtsvoorgangster. Voor zover de Gemeente zich erop beroept dat onderverpachting waarschijnlijk veel voorkomt maar dat zij daar slechts in een enkel geval achterkomt, zodat het in het belang van rechtshandhaving nodig is om een voorbeeld te stellen, ziet zij eraan voorbij dat daaruit nog niet volgt dat zij zonder voorafgaande waarschuwing moet kunnen ontbinden. Ook zonder constatering van daadwerkelijke overtredingen kan de Gemeente haar pachters bijvoorbeeld bij brief periodiek wijzen op de ontoelaatbaarheid van onderverpachting en voor de consequenties die onderverpachting voor hen kan hebben en het ligt voor de hand dat de hiervoor gegeven beoordeling anders zou zijn uitgevallen indien de Gemeente dit zou hebben gedaan. In dit verband acht het hof, anders dan de Gemeente, onderverpachting van (een deel van) het gepachte niet vergelijkbaar met het exploiteren van hennepkwekerijen in het gehuurde door huurders van woon- of bedrijfsruimten.
Pagina342-345
UitspraakECLI:NL:GHARN:2007:BA1312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-07-2007, P 2007/270
CiteertitelAgr.r 2008, p. 345
SamenvattingVerzoek pachtverlenging. Wanprestatie. Beslissing naar billijkheid.

(Dassen / Pinckaers).
Pagina345-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-07-2007, P 2007/397
CiteertitelAgr.r 2008, p. 349
SamenvattingVerzoek pachtverlenging. Wanprestatie.

(Vermaat / Van Dijke).
Pagina349-351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 25-02-2008, P 2007/913
CiteertitelAgr.r 2008, p. 351
SamenvattingVerzoek verlenging pachtovereenkomst. Overgangsrecht. Toepasselijkheid oud recht. Voorgenomen eigen gebruik.

(Dortmans / De Haas).
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina351-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 07-07-2008, GP 11.586
CiteertitelAgr.r 2008, p. 356
SamenvattingBeŽindigingsovereenkomst. Kennisgeving beschikking grondkamer.

(Boduc / Dekker).
Pagina356-357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200708006/1
CiteertitelAgr.r 2008, p. 357
SamenvattingRevisievergunning. Wet Milieubeheer. Besluit milieueffectenrapportage 1994 (Besluit mer). Overlegging Milieueffectrapport.

(Zuiderzee BV / Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuiderzee B.V. (hierna: Zuiderzee B.V.) ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan het Noordermeerpad 1 te Creil, buiten behandeling gelaten.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina357-360
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7599
Artikel aanvragenVia Praktizijn