Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 26-08-2008
Aflevering 7/8
RubriekTer Visie
TitelCommissie Bakker: koken met sterren?
CiteertitelSR 2008, 45
SamenvattingOp 16 juni jl. heeft de Adviescommissie Arbeidsparticipatie, beter bekend naar haar voorzitter als de commissie Bakker, haar rapport gepresenteerd (Kamerstukken II 2007/08, 29544, nr. 154, bijlage). Het rapport is tot stand gekomen in de beste poldertraditie. Nadat door werkgevers, en dan vooral MKB Nederland, de relatie was gelegd tussen meewerken aan verhoging van de arbeidsparticipatie en herziening van het ontslagrecht, achtte minister Donner de tijd rijp om die herziening voor te stellen. Na felle protesten van de vakbonden, die het voorstel onverteerbaar vonden, is het voorstel tot herziening van het ontslagrecht eind vorig jaar weer ingetrokken.
Auteur(s)E. Verhulp
Pagina207-208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchattingsbesluit gewijzigd: uniformering en indexering
CiteertitelSR 2008, 46
SamenvattingHet is de bedoeling van de regering om per 1 juli 2008 een gewijzigd Schattingsbesluit in te voeren. Op het moment van schrijven van dit artikel is nog onzeker of deze datum van inwerkingtreding wordt gehaald. De regering doet het voorkomen alsof de wijzigingen slechts technisch van aard zijn. De doelstelling van de wijziging is behartenswaardig: uniformering van verschillende loonbegrippen die een rol spelen bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij nadere beschouwing beschouwing blijkt het echter niet slechts om een technische wijziging te gaan. De wijzigingen pakken in sommige gevallen negatief uit voor de uitkeringsgerechtigde. Het is de vraag of de wijzigingen in het Schattingsbesluit verenigbaar zijn met de WAO en WIA.
Auteur(s)P.S. Fluit , A. Wit
Pagina209-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte: met vallen en opstaan vooruit
CiteertitelSR 2008, 47
SamenvattingBijna vijf jaar geleden is de gelijkebehandelingswetgeving uitgebreid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Met deze wet is beoogd de rechtspositie van personen die gehandicapt zijn of een chronische ziekte hebben onder meer bij de arbeid te versterken. Zo is in de wet het opzegverbod vanwege handicap of chronische ziekte vastgelegd, alsmede het recht van de gehandicapte of chronisch zieke werknemer jegens zijn werkgever op een doeltreffende aanpassing, teneinde beperkingen bij het verrichten van arbeid op te heffen. Sedert de inwerkingtreding van deze wet heeft zich jurisprudentie gevormd van voornamelijk de Commissie Gelijke Behandeling en daarnaast van de rechter en van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan de hand van de wettelijke bepalingen en de hierop gebaseerde jurisprudentie zal worden beoordeeld of deze wet een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de rechtspositie van personen die gehandicapt zijn of een chronische ziekte hebben op de arbeidsmarkt.
Auteur(s)B.H.M. Werker
Pagina217-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 13-06-2008, C06/232HR
CiteertitelSR 2008, 48
SamenvattingVerkeersboetes. De overtreder betaalt.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Verhaal door werkgever op werknemers van verkeersboetes die aan de werkgever als kentekenhouder zijn opgelegd voor door werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden begane verkeersovertredingen; uitleg art. 7:661 BW.
AnnotatorO. van der Kind
Pagina224-225
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC8791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 20-05-2008, C-352/06
CiteertitelSR 2008, 49
SamenvattingWoonland mag kinderbijslag toekennen, ook al is ander land aangewezen als de bevoegde staat.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 mei 2008. # Brigitte Bosmann tegen Bundesagentur fur Arbeit - Familienkasse Aachen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Finanzgericht Koln - Duitsland. # Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Schorsing van recht op uitkering - Artikel 13, lid 2, sub a, van verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 10 van verordening (EEG) nr. 574/72 - Toepasselijke wetgeving - Toekenning van uitkeringen in woonstaat die niet de bevoegde staat is. # Zaak C-352/06.
AnnotatorK.H. Hermans
Pagina226-227
UitspraakECLI:EU:C:2008:290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 28-02-2008, 389531/KG ZA 08-147 Pee/RV
CiteertitelSR 2008, 50
SamenvattingSociaal plan voor één of meer reorganisaties: gevolgen voor instemmingsrecht?
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina227-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn