Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 05-09-2008
Aflevering 30
RubriekVooraf
TitelThe Treaty Bargain
CiteertitelNJB 2008, 1504
SamenvattingMoeten rechters rekening houden (in welke mate; daar kunnen we het over hebben) met de rechterlijke interpretatie van hetzelfde verdrag in de andere verdragsta(a)t(en)? Common law rechters nemen uitgebreid nota van buitenlandse rechtspraak als zij internationale verdragen die, om effectief te zijn, overal min of meer hetzelfde toegepast moeten worden.
Auteur(s)P. Wattel
Pagina1851-1851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelBesluiten over dwang in de psychiatrie: ken je klassieken!
CiteertitelNJB 2008, 1505
SamenvattingHet kabinet staat positief tegenover de gedachte dat een nieuwe commissie psychiatrische zorg, bestaande uit een psychiater, een gezondheidsjurist en een deskundige vanuit het patiŽnten- en familieperspectief, een belangrijke rol gaat spelen bij beslissingen over dwang in de psychiatrie. De rechter moet de uiteindelijke beslissing nemen. Te vrezen is dat de combinatie van commissie en rechter tot een topzwaar en bureaucratiserend systeem zal leiden van dubbele procedures en dubbel werk. Nog meer over dwangpsychiatrie in de rubriek opinie.
Auteur(s)J. Legemaate
Pagina1852-1856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelTien jaar Convenant Asbestslachtoffers: een trieste balans
CiteertitelNJB 2008, 1506
SamenvattingHet Convenant Asbestslachtoffers staat als een succes te boek. Maar vanaf 2000 slaagden slechts 39 van de 100 bemiddelingsaanvragen door onoverkomelijke juridische hobbels. De noodklok wordt bij deze geluid.
Auteur(s)L. Charlier
Pagina1857-1861
LinkVolledige tekst artikel (beeradvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDwangpsychiatrie en rechtsbescherming: overdaad schaadt
CiteertitelNJB 2008, 1507
SamenvattingAls het gaat om verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis is er alleen behoefte aan rechtsbescherming op het moment dat iemand tegen zijn zin wordt opgenomen, of niet mag vertrekken als hij weg wil. Zo was het geregeld in de Krankzinnigenwet met het toen geldende 'bezwaarcriterium'. Helaas voerde in 1994 de Wet Bopz het 'bereidheidscriterium' in: een patiŽnt zit alleen 'vrijwillig' als hij wilsbekwaam instemt met zijn verblijf, zo niet, dan dient de rechter een fiat te geven.
Auteur(s)W. Dijkers
Pagina1862-1863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDwangpsychiatrie: rechters, deskundigen, kwaliteit en geld
CiteertitelNJB 2008, 1508
SamenvattingIn zijn elders in deze aflevering opgenomen artikel oppert Legemaate twee varianten voor de door de evaluatiecommissie beoogde regeling: een commissie met besluitnemende bevoegdheden en een multidisciplinaire rechtbankkamer. Is het verstandig voor een van die opties te kiezen? Ik denk het niet.
Auteur(s)T.P. Widdershoven
Pagina1863-1864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelRechtersvervolgingen
CiteertitelNJB 2008, 1509
SamenvattingOp 16 mei jl. plofte tegelijk met het thema-nummer van het NJB over de privťaansprakelijkheid van de rechter bij mij ook het mei-nummer van Ars Aequi op de mat. Op p. 381 wordt de Engelse romanschrijver Anthony Trolope geciteerd: 'Nee, hertogin, rechters zijn steenhard; niet dat ze ook maar iets beter zijn dan wie ook, maar ze willen zich wel altijd veilig stellen'.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina1864-1866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelPersoonlijke aansprakelijkheid van de rechter
CiteertitelNJB 2008, 1510
SamenvattingJ.F.M. Janssen vat in zijn artikel in NJB 2008, 963, afl. 20, p. 1212-1218 de bij de rechterlijke macht levende bezwaren tegen persoonlijke aansprakelijkheid van de rechter als volgt samen: Zo'n aansprakelijkheid is onverenigbaar met de onafhankelijkheid van de rechter.
Auteur(s)H.S.M. Kruijer
Pagina1867-1867
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2008, 1511
SamenvattingTwee reacties, twee totaal verschillende werelden. Gemeen hebben ze een zekere emotie en verontwaardiging. Het verschil in perceptie en beleving kan echter niet groter zijn. De een signaleert misstanden bij de rechterlijke macht die met de mantel van vertrouwelijkheid en onderlinge vergoelijking worden bedekt, de ander kookt bijkans van verontwaardiging dat ik het besta een lans te breken voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de rechter.
Auteur(s)J.F.M. Janssen
Pagina1868-1869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-06-2008, 1638/03
CiteertitelNJB 2008, 1512
SamenvattingGrote Kamer. Ongewenstverklaring en uitzetting minderjarige vreemdeling na twee strafrechtelijke veroordelingen. Disproportionele maatregel, mede gelet op ard strafbare feiten, duur van verblijf en de verplichting om re-integratie van veroordeelde jeugdigen te bevorderen. Schending art. 8 EVRM.

(Maslov / Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 8;Non-pecuniary damage - award
Pagina1870-1870
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:0623JUD000163803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 08-07-2008, 10226/03
CiteertitelNJB 2008, 1513
SamenvattingArt. 3 Eerste Protocol EVRM. Hoewel een kiesdrempel van 10% over het algemeen excessief is, raakt de kiesdrempel in de Turkse context niet aan de kern van de rechten van de klagers onder art. 3 Eerste Protocol. Dit vanwege beschikbare alternatieven die het effect van de hoge kiesdrempel in de praktijk dempen.

(Yumak and Sadak / Turkije).
Samenvatting (Bron)No violation of P1-3
Pagina1870-1871
UitspraakECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD001022603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, C06/292HR
CiteertitelNJB 2008, 1514
SamenvattingNon-conformiteit. Nadat verkochte en geleverde pootaardappelen zijn doorgeleverd en gepoot, blijkt dat ze onvoldoende kiemen. HR: 1. Verzuim zonder ingebrekestelling. [...] 2. Omvang schade.
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Koop pootaardappelen; non-conformiteit; wanprestatie; in de overeenkomst besloten liggende leveringstermijn; vereiste van ingebrekestelling; blijvende onmogelijkheid tot nakoming. Omvang schadevergoeding; mogelijkheid koper tot exoneratie jegens zijn afnemers; verrassingsbeslissing.
Pagina1871-1872
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC9348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, C07/021HR
CiteertitelNJB 2008, 1515
SamenvattingSituatieve arbeidsongeschiktheid. Een directeur van een verzelfstandigd adviesbureau meldt zich ziek wegens kritiek op zijn functioneren. Nadat hij weer arbeidsgeschikt is verklaard, hervat hij zijn werkzaamheden niet. Vervolgens wordt hij ontslagen. Hij vordert schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Ontslag wegens werkweigering; situatieve arbeidsongeschiktheid (art.7:628); door werknemer te stellen en aannemelijk te maken feiten en omstandigheden.
Pagina1872-1873
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC7669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, C07/029HR
CiteertitelNJB 2008, 1516
SamenvattingEen koper van een perceel tuingrond geeft opdracht aan een aannemer om er een kassencomplex op te bouwen. De aannemer spreekt zijn opdrachtgever (de koper) aan wegens vertragingsschade, stellende dat het perceel te laat beschikbaar is gesteld. De koper roept de verkoper in vrijwaring op, stellende dat het perceel te laat is geleverd. Het cassatieberoep heeft betrekking op de vrijwaringsprocedure.
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Overeenkomst inzake bouw kassencomplex; vordering tot schadevergoeding wegens te late oplevering; ontbreken bouwvergunning; in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden.
Pagina1873-1874
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, C07/039HR
CiteertitelNJB 2008, 1517
SamenvattingStuiting. Schriftelijke mededeling. Een werknemer in verband met de Wet Sociale Werkvoorziening, op wiens arbeidsverhouding de regelgeving betreffende de ontslagvergunning niet van toepassing is, wordt op staande voet ontslagen. Zijn advocaat roept niettemin schriftelijk de nietigheid van het ontslag in wegens het ontbreken van een ontslagvergunning en kondigt rechtsmaatregelen aan.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk/onregelmatig ontslag; vordering tot herstel dienstbetrekking en schadevergoeding; verjaring op grond van art. 7:683 BW; stuiting; schriftelijke mededeling in art. 3:317 lid 1 BW; daaraan te stellen eisen; ondubbelzinnig voorbehoud van recht op nakoming.
Pagina1874-1875
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, C07/068HR
CiteertitelNJB 2008, 1518
SamenvattingWet aansprakelijkheidsverzekering motorijtuigen. Het hof heeft de WAM-verzekeraar en de WAM-verzekerde hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de verzekerde som van Fl. 1.000.000 aan een ernstig gewond geraakt verkeersslchtoffer en de WAM-verzekerde daarenboven veroordeeld tot betaling van Ä 314.363.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Schade als gevolg van verkeersongeval; aansprakelijkheid verzekerde voor boven WAM-dekking uitgaande schade; verjaring; stuiting jegens verzekerde ex art. 10 lid 4 WAM; deugdelijke aanmaning in de zin van art. 1286 lid 3 BW (oud); vrijheid rechter bij schadebegroting.
Pagina1875-1876
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, 08/01779
CiteertitelNJB 2008, 1519
SamenvattingUithuisplaatsing. Een zoon is eind 2004, toen hij minder dan een jaar oud was, onder toezicht gesteld en in een pleeggezin geplaatst. Het hof heeft het verzoek tot verlenging van de uithuisplaatsing afgewezen voor de periode vanaf 25 februari 2008, overwegende dat niet is komen vast te staan dat de moeder niet in staat zou zijn de zoon te verzorgen en op te voeden.
Samenvatting (Bron)Uithuisplaatsing. Duur rechterlijke machtiging verstreken; cassatieberoep niet-ontvankelijk; maatstaf dat de ouder(s) niet ongeschikt of onmachtig is (zijn) het kind te verzorgen en op te voeden en terugplaatsing geen bedreiging vormt voor de zedelijke of geestelijke belangen van het kind of voor diens gezondheid; hechtingsproblematiek; family life in de zin van art. 8 EVRM; wenselijkheid horen van pleegouders als belanghebbenden; vervulling vereisten van 1:261 BW.
Pagina1876-1877
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD3704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, 08/02090
CiteertitelNJB 2008, 1520
SamenvattingWet Bopz. Contra-expertise. Gelet op de ingrijpende aard van de door de rechter te nemen, tot vrijheidsbeneming leidende beslissing kan een verzoek tot het verrichten van een nader onderzoek door een deskundige slechts gemotiveerd worden afgewezen.
Samenvatting (Bron)BOPZ. Afwijzing verzoek om contra-expertise; onvoldoende gemotiveerd afgewezen.
Pagina1877-1877
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, 07/11573
CiteertitelNJB 2008, 1521
SamenvattingWet voorkeursrecht gemeenten. Bedoeling wetgever. Een eigenaar van in het kader van de WVGem aangewezen gronden heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar en een hypotheek verleend. Het hof heeft de overeenkomst en de hypotheekverlening nietig geoordeeld.
Samenvatting (Bron)Voorkeursrecht gemeente. Nietigverklaring overeenkomst; rechtshandeling die is verricht met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente (art. 26 Wvg); maatstaf.
Pagina1877-1878
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-06-2008, 08/00759
CiteertitelNJB 2008, 1522
SamenvattingToestand van te hebben opgehouden te betalen. Indien naast de vordering van de schuldeiser die het faillissement aanvraagt, alleen blijkt van een pas bij liquidatie opeisbare (achtergestelde) vordering, kan het onbetaald laten van laatstbedoelde vordering op zichzelf niet als een toereikende aanwijzing worden beschouwd dat de schuldenaar is opgehouden te betalen.
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Toestand van hebben opgehouden te betalen; pluraliteit van schuldeisers; eerst bij liquidatie opvorderbare achtergestelde lening telt niet mee.
Pagina1878-1879
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-06-2008, 00925/07 P
CiteertitelNJB 2008, 1523
SamenvattingOntnemingszaak (Ä 153.530). De betrokkene had in samenwerking met een vrouw, die uit hoofde van haar functie als medewerkster bij de storingsdienst van het besloten bedrijf, toegang had tot de geldautomaten een overval in scŤne gezet die zou plaatsvinden terwijl de vrouw bezig was met het verhelpen van een storing.
Samenvatting (Bron)Profijtontneming. 1. Getuigenverzoek. 2. Verdeling mededaders. Ad 1. HR herhaalt de toepasselijke regels uit HR LJN AD8950. In s Hofs oordeel ligt besloten dat het het verzoek tot het doen horen van de getuigen onvoldoende onderbouwd achtte. Gelet op de gegeven toelichting, bezien tegen de achtergrond van hetgeen in de hoofdzaak is vastgesteld, geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk. Ad 2. De enkele omstandigheid dat anderen op de hoogte zijn geweest van de plannen voor een overval en dat gesproken is over de verdeling van de buit impliceert nog niet een zodanige betrokkenheid van die anderen dat een deel van de buit aan die anderen moet worden toegerekend.
Pagina1879-1880
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD0420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-06-2008, 01047/07
CiteertitelNJB 2008, 1524
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf wegens opzettelijk handelen in strijd met een in art. 3 lid 1 onder B van de Opiumwet gegeven verbod.
Samenvatting (Bron)Aanwezigheidsrecht. Taak griffie. Memobriefje. De akte instellen rechtsmiddel houdt als GBA-adres in adres A en voorts als post/verblijf/huidig adres eveneens adres A. Op de akte is een memobriefje geplakt met adres B. Postadres. De akte van uitreiking houdt niet in dat een afschrift is verzonden naar een ander adres dan adres A. O.g.v. art. 588a Sv dient een afschrift van de appeldagvaarding naar een ander adres dan het GBA-adres worden gezonden als bij het instellen van een rechtsmiddel een ander adres in NL is opgegeven. Met het oog hierop is in art. 451.1 Sv bepaalt dat de griffier aan degene die het rechtsmiddel instelt, vraagt naar het adres in NL waaraan de dagvaarding kan worden toegezonden. Mede gelet op de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de opgave van zo een van het GBA-adres afwijkend adres heeft de HR in HR LJN AD5163 gewezen op de taak van de griffie om uitdrukkelijk navraag te doen naar de actuele adresgegevens van verdachte en niet zonder meer het uit de stukken blijkende adres over te nemen en bepaald dat het afwijkende adres in de akte rechtsmiddel moet worden vermeld. Het op de appelakte aangebrachte briefje met daarop adres B. Postadres geeft grond aan het vermoeden dat verdachte bij het instellen van het HB naast zijn GBA-adres A tevens het (post)adres B heeft opgegeven en dat dit ten onrechte niet in de akte rechtsmiddel is vermeld. Dat briefje geeft dus grond aan het vermoeden dat de appelakte in dat opzicht onjuist is opgemaakt. s Hofs arrest houdt niets in ter ontzenuwing van dit vermoeden, zodat het niet in stand kan blijven.
Pagina1880-1881
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD5019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-06-2008, 00676/07
CiteertitelNJB 2008, 1525
SamenvattingHet hof verklaarde de verdachte niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen het vonnis van de Politierechter waarbij de verdachte wegens (1) bedreiging met zware mishandeling en (2) poging tot zware mishandeling werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Het middel keert zich - met vrucht - tegen de niet-ontvankelijkverklaring.
Samenvatting (Bron)Ontvankelijkheid. Termijnoverschrijding. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN ZC9906. Het Hof is kennelijk van de juistheid van de stelling van verdachte uitgegaan dat hem op de dag van de uitspraak door een medewerker van de Rb telefonisch is medegedeeld dat hij of een brief kon schrijven of kon afwachten. Gelet daarop is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk het in de bestreden uitspraak besloten liggende oordeel van het Hof dat geen sprake is van bijzondere, verdachte niet toe te rekenen omstandigheden die een overschrijding van de wettelijke beroepstermijn verontschuldigbaar doen zijn. De door het Hof bij dat oordeel betrokken omstandigheid dat verdachte heeft nagelaten actie te ondernemen na een beweerdelijk telefoongesprek 2 dgn later waarin hem zou zijn gebleken dat een brief waarin hij kenbaar maakte hoger beroep te willen instellen en die hij op de dag van de uitspraak zou hebben verzonden nog niet was aangekomen, kan aan het voorgaande niet afdoen, mede in aanmerking genomen dat het Hof niet heeft vastgesteld dat de verstrekte onjuiste informatie, te weten dat hij ook kon afwachten, in het latere telefoongesprek is gecorrigeerd.
Pagina1881-1881
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD0415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-06-2008, 07/13289 U
CiteertitelNJB 2008, 1526
SamenvattingVerzochte uitlevering aan ServiŽ ter strafvervolging. Deze werd door de Rechtbank toelaatbaar verklaard. In het middel wordt erover geklaagd dat de rechtbank heeft geoordeeld dat art. 4 van de Overeenkomst tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk ServiŽ tot regeling der wederzijdsche uitlevering van misdadigers, gesloten te Belgrado op 11 maart 1896 op grond van art. 28 van het Europees Uitleveringsverdrag niet van toepassing is.
Samenvatting (Bron)Uitlevering aan republiek ServiŽ. HR verwerpt het middel door te verwijzen naar de CAG. De Rb heeft het verweer van de raadsman terecht verworpen. Art. 28.1 EUV, het verdrag waarbij NL en ServiŽ partij zijn, bepaalt dat bepalingen uit bilaterale verdragen die de uitlevering regelen vervallen. Dat brengt met zich dat art. 4 van de Overeenkomst tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk ServiŽ tot regeling der wederzijdsche uitlevering van misdadigers, gesloten te Belgrado op 11 maart 1896 (Stb. 1897, 42) niet van toepassing is.
Pagina1881-1882
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD4949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 24-06-2008, 07/10442 W
CiteertitelNJB 2008, 1527
SamenvattingWet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). De rechtbank verleende verlof tot de tenuitvoerlegging in Nederland van de beslissing van Landgericht Weiden, Duitsland waarbij de veroordeelde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaren. De rechtbank legde de veroordeelde ter zake van de in die beslissing vermelde feiten een gevangenisstraf op van vier jaren en beval voorts dat de tijd welke de veroordeelde in uitleveringsdetentie in Nederland, in Duitsland ter uitvoering van de hem aldaar opgelegde sanctie [...].
Samenvatting (Bron)WOTS zaak. TUL in NL van een in Duitsland opgelegde sanctie. Aftrek voorarrest. Gelet op de wetsgeschiedenis alsmede op het VOGP en het toelichtend rapport daarbij moet worden aangenomen dat onder het begrip sanctie in art. 31.2 WOTS ook de in het buitenland in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd is begrepen, zodat de rechter ingevolge die bepaling dient te bevelen dat (ook) die tijd bij de TUL in mindering moet worden gebracht.
Pagina1882-1883
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD4941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 11-07-2008, 43144
CiteertitelNJB 2008, 1528
SamenvattingPrejudiciŽle vraag over Fusierichtlijn. Hoofddoel bedrijfsfusie is ontgaan van overdrachtsbelasting; kan overdrachtsbelasting gelden als belasting in de zin van art. 11 lid 1 letter a Fusierichtlijn?
Samenvatting (Bron)Art. 14, lid 8, Wet VPB en art. 11, lid 1, letter a, Fusierichtlijn. Hoofddoel bedrijfsfusie is ontgaan van overdrachtsbelasting; prejudiciŽle vraag of overdrachtsbelasting kan gelden als belasting in de zin van art. 11, lid 1, letter a, Fusierichtlijn.
Pagina1883-1884
UitspraakECLI:NL:HR:2008:AZ8524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 11-07-2008, 43927
CiteertitelNJB 2008, 1529
SamenvattingIs sprake van een symbolische vergoeding? Omstandigheid dat het verschil tussen de totale kosten van de verrichte activiteiten en de ontvangen vergoeding zowel absoluut als relatief buitengewoon groot is, is een onjuiste maatstaf.
Samenvatting (Bron)Artikel 7 Wet OB, artikel 4, lid 1, Zesde richlijn. Ondernemerschap. Is sprake van symbolische vergoedingen?
Pagina1884-1885
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD6833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200706919/1
CiteertitelNJB 2008, 1530
SamenvattingIndien op onjuiste wijze toepassing is gegeven aan art. 4:5 Awb dient het primaire besluit te worden herroepen en dient ex nunc, derhalve met meewegen van alle alsnog overgelegde gegevens en bescheiden, inhoudelijk op de aanvraag te worden beslist.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2006 heeft de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) een aanvraag om toevoeging ten behoeve van [appellant] buiten behandeling gesteld.
Pagina1885-1885
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200704350/1
CiteertitelNJB 2008, 1531
SamenvattingDe in het geding zijnde beslissingen van de minister in het kader van de Garantstellingsregeling curatoren zijn geen besluiten in de zin van art. 1:3 Awb. Een behoorlijke takverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter brengt met zich dat geschillen en vorderingen omtrent de toepassing van art. 2:138 BW uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, die ook de faillissementsrechter, die ook de faillissementsrechter is.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 21 juli 2005 heeft de minister van Justitie (hierna: de minister) het verzoek van [appellant], kantoorhoudend te Zutphen, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Mega Electronic B.V. (hierna: het faillissement) en voor zich persoonlijk, tot uitbetaling onder de hem krachtens de Garantstellingsregeling curatoren verleende garantie afgewezen en [appellant] verzocht de opgenomen bedragen terug te storten op de rekening-courant.
Pagina1886-1886
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-07-2008, 06/7263 WWB, 07/1734 WWB
CiteertitelNJB 2008, 1532
SamenvattingBesluit. Schriftelijke beslissing betrekking hebbend op wijze van betaling uitkering. Betaling op girorekening.
Samenvatting (Bron)Een - schriftelijke - beslissing die betrekking heeft op de wijze van betaling van een uitkering hangt zozeer samen met de aanspraak op de uitkering, dat aan die beslissing het besluitkarakter niet kan worden ontzegd.
Pagina1886-1887
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD6569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-07-2008, 05/6832 WAO
CiteertitelNJB 2008, 1533
SamenvattingSchattingsbesluit 2004. Inbreuk op eigendomsrecht. Inbreuk bij wet voorzien. Legitieme doelstelling. Proportionaliteit. Geen 'individual and excessive burden'. Beroep op art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM faalt.
Samenvatting (Bron)WAO-schatting. Schattingbesluit 2004 verenigbaar met Protocol nr.1 bij het EVRM? Eigendomsontneming? Proportionaliteit?
Pagina1887-1888
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BD8561
Artikel aanvragenVia Praktizijn