Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 08-09-2008
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelKan de bouw bouwen op de AMvB Doelstellingen?
CiteertitelTBR 2008/152, p. 774-785
SamenvattingDeze bijdrage is een bewerking van de inleidingen, gehouden tijdens de IBR expertmeeting van 3 juli 2008. Centraal stond het voorstel voor een wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (verder: AMvB Doelstellingen), die de implementatie beoogt van de volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplichte milieudoelstellingen en milieukwaliteitsnormen. Het volledige verslag is te vinden op www.ibr.nl/krw.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek , A.G.A. Nijmeijer , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina774-785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe lus als ontknoping van het proces
CiteertitelTBR 2008/153, p. 786-798
SamenvattingIn dit artikel wordt eerst beschreven wat wordt verstaan onder een bestuurlijke lus. Daarna wordt bekeken hoe de bestuurlijke lus wordt vorm gegeven in het voorstel voor de Wet bestuurlijke lus Awb. Hierna zal nader worden ingegaan op een aantal vragen die bij de interpretatie van het wetsvoorstel rijzen. De gevreesde nadelen van een wettelijke regeling van de bestuurlijke lus worden geļnventariseerd en wordt beoordeeld in hoeverre de vrees gerechtvaardigd is. Tot slot wordt op basis daarvan geconcludeerd dat het initiatief-wetsvoorstel zo in elkaar zit, dat de bestuursrechter de mogelijkheid krijgt om de mogelijkheden van de bestuurlijke lus ter verbetering van de geschilbeslechting goed te benutten.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina786-798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bouwvergunningprocedure en de nieuwe Wro: procedurele spaghetti pur sang!
CiteertitelTBR 2008/154, p. 799-805
SamenvattingOp 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Ook de Woningwet moest hieraan worden aangepast. Wijzigingen zijn in het bijzonder terug te vinden in het planologische toetsingskader voor aanvragen om bouwvergunning zoals opgenomen in artikel 44, eerste lid, onderdelen c, f en g, de planologische aanhoudingsregeling in artikel 50 en de bouwvergunningprocedure in artikel 46 en 49 van de Woningwet. Vooral over de bouwvergunningprocedure zijn bij de VROM helpdesks voor de nieuwe Wro en bouwregelgeving de nodige vragen gesteld. In deze bijdrage gaan wij in op de daarbij naar voren gebrachte problematiek. Verder wordt aandacht besteed aan de in voorbereiding zijnde wetgeving ter reparatie van onjuistheden. De rol van een projectbesluit bij de beoordeling van een aanvraag om bouwvergunning wordt eveneens besproken.
Auteur(s)E.C. Matiasen , B. Rademaker
Pagina799-805
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOngerechtvaardigde verrijking in bouwgerelateerde geschillen
CiteertitelTBR 2008/155, p. 806-813
SamenvattingDeze bijdrage begint met een korte introductie van discussie in de doctrine over de plaats en de functie van het verrijkingsrecht. Daarna volgt een overzicht van de vereisten zoals ze zijn neergelegd in het huidige BW. Het is een overzicht in vogelvlucht, dat verdere diepgang krijgt in de daaropvolgende paragrafen. Om de kans van slagen van een verrijkingsvordering te beoordelen, zijn de feiten doorslaggevend. Het is in de eerste plaats van belang of het gaat om een twee partijen verhouding, of een drie partijen verhouding, maar daarnaast spelen nog andere feiten een belangrijke rol. De auteur bespreekt rechtspraak, om zicht te krijgen op de relevante feiten en sluit af met een analyse van de kans van slagen in twee partijen verhoudingen en drie partijen verhoudingen.
Auteur(s)M.W. de Hoon
Pagina806-813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivate financiering van publieke investeringen: een begaanbare weg?
CiteertitelTBR 2008/156, p. 814-821
SamenvattingOp 19 juni 2008 heeft de commissie 'Private Financiering van Infrastructuur' onder voorzitterschap van de heer H.O.C.R. Ruding (hierna: 'commissie Ruding') het rapport 'Op de goede weg en het juiste spoor' gepresenteerd. Het rapport bevat de weerslag van het onderzoek dat de commissie Ruding heeft uitgevoerd in opdracht van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiėn. In deze bijdrage bespreken de auteurs een aantal van de constateringen en aanbevelingen van de commissie Ruding vanuit hun eigen ervaringen met private financiering.
Auteur(s)M.A. Moolhuizen , G.J. Pijpers
Pagina814-821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWezenlijke wijziging van een overheidsopdracht
CiteertitelTBR 2008/157, p. 822-830
SamenvattingTijdens de uitvoering van (overheids)opdrachten is regelmatig sprake van wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht. Wijzigingen van de scope van de opdracht, denk bijvoorbeeld aan meer- en minderwerk, zijn eerder regel dan uitzondering. Ook wijzigingen van de voorwaarden waaronder de opdracht dient te worden uitgevoerd, komen met regelmaat voor. Met het verschijnen van de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie (hierna: 'het Hof') in het arrest Pressetext op 19 juni jl. is een belangrijk hoofdstuk toegevoegd aan de - beperkte - jurisprudentie op het gebied van de wezenlijke wijziging. Aan de hand van deze uitspraak zal hieronder nader op dit onderwerp worden ingegaan, waarbij eerst in vogelvlucht de voornaamste jurisprudentie en overige relevante zaken die aan dit arrest voorafgingen, zullen worden besproken.
Auteur(s)J.M. Hebly , M.B. Klijn
Pagina822-830
LinkVolledige tekst artikel (houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 16-07-2008, 200707137/1
CiteertitelTBR 2008/158, p. 831-837
SamenvattingBestemmingsplan 'Golfbaan en omgeving', Eemnes. Berope tegen gedeeltelijke onthouding van goedkeuring. Aan herzieningsplicht ex art. 30 WRO komt na inwerkingtreding Wro op 1 juli 2008 geen betekenis meer toe.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Eemnes (hierna: de raad) bij besluit van 27 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Golfbaan en omgeving".
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina831-837
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD7396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 09-07-2008, 200707668/1
CiteertitelTBR 2008/159, p. 837-840
SamenvattingUitbouw Leidschendam-Voorburg. Praktijkruimte. Uitbouw. Bouwvergunningvrij bouwwerk? Vergroting van het woongenot. Objectieve maatstaven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg (hierna: het college) aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten van een tandartsenpraktijk op het perceel [locatie] (hierna: het perceel) door middel van een uitbouw aan de achtergevel.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina837-840
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHof van Justitie EG, 25-07-2008, C-327/07
CiteertitelTBR 2008/160, p. 840-848
SamenvattingActieplan luchtkwaliteit Beieren. Beoordeling en beheer van luchtkwaliteit. Recht op opstelling van actieplan toegekend aan particulier wiens gezondheidstoestand wordt aangetast.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina840-848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad, 27-06-2008, 07/11573
CiteertitelTBR 2008/161, p. 848-853
SamenvattingVoorkeursrecht Etten-Leur. Nietigverklaring redchtshandelingen, waaronder hypotheek. Ontwijking voorkeursrecht. Zelfrealisatie. Verhouding Wvg/onteigening. Overdracht economisch belang en beschikkingsmacht 'in enigerlei mate'.
Samenvatting (Bron)Voorkeursrecht gemeente. Nietigverklaring overeenkomst; rechtshandeling die is verricht met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan het voorkeursrecht van de gemeente (art. 26 Wvg); maatstaf.
AnnotatorJ.F. de Groot
Pagina848-853
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD1381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 29-08-2007, 200701572/1
CiteertitelTBR 2008/162, p. 853-855
SamenvattingVestiging gemeentelijk voorkeursrecht gemeente Heeze-Leende. De rechtszekerheid eist dat een gemeentelijk voorkeursrecht ingevolge art. 2 lid 1 Wvg (oud) in een (regionaal) structuurplan en de daarbij behorende kaart voldoende concreet is om op basis daarvan te kunnen vaststellen op welke kadastraal bekende percelen zij betrekking heeft. Alleen dan kan zij dienen als grondslag voor het vestigen van een wettelijk voorkeursrecht op een of meer van die percelen. Daaraan is in dit geval niet voldaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2005 heeft de raad van de gemeente Heeze-Leende (hierna: de raad) een aantal percelen in het gebied "De Bulders" te Heeze, waaronder het perceel, kadastraal bekend gemeente Heeze, sectie C, nummer 2924 (hierna: het perceel) aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) van toepassing zijn.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina853-855
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB2530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200706776/1
CiteertitelTBR 2008/163, p. 856-858
SamenvattingUitbreidingsmogelijkheden Beek. Niet aangevangen bedrijfsvoering. Waardevermindering. Exploitatiemogelijkheden. Uitbreidingsmogelijkheden. Planologisch regime.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Bergh (thans: de gemeente Montferland, hierna: de gemeenteraad), opnieuw beslissend op het door [appellant] tegen de afwijzing van zijn verzoek om vergoeding van planschade gemaakte bezwaar, deze 30.000,00, vermeerderd met 13.262,67 aan wettelijke rente, toegekend.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina856-858
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 21-05-2008, 200705598/1
CiteertitelTBR 2008/164, p. 858-860
SamenvattingPlanschade Uitgeest. In koopovereenkomst opgenomen toezegging. Schade anderszins verzekerd?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2005 heeft de raad van de gemeente Uitgeest (hierna: de gemeenteraad), voor zover hier van belang, een verzoek om vergoeding van planschade van [wederpartij] en [belanghebbende] van 28 april 2004 afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina858-860
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-11-2007, 05/00277
CiteertitelTBR 2008/165, p. 860-863
SamenvattingLegesverordening Sittard-Geleen. Onredelijke en willekeurige heffing van leges? Plafond in tarief. Niet degressief. Kostendekkingspercentage. Tarieftabel. Onderbouwing.
Samenvatting (Bron)Het hof neemt daarbij in aanmerking dat in het onderhavige geval het bedrag van de in rekening gebrachte leges 1.525.359,18 beloopt, een zowel absoluut als relatief zeer hoog bedrag, en dat een andere onderbouwing van de hoogte van dit bedrag dan dat de tarieftabel is toegepast, ontbreekt. Het hof wijst er in dit verband voorts op dat de gemiddelde uurlast bij de behandeling van een aanvraag tot verlening van een bouwvergunning kennelijk 88,70 bedraagt. Het hof is op grond van het voorgaande met belanghebbende van oordeel dat de toepassing van de tarieftabel in het onderhavige geval heeft geleid tot een onredelijke en willekeurige heffing van belasting die de wetgever bij de toekenning van de bevoegdheid tot het heffen van leges niet beoogd kan hebben. De omstandigheid dat het totale kostendekkingspercentage van 54,1 niet in strijd met de wet is, doet daaraan niet af. Het in onderdeel 5.2.3 van de tarieftabel bepaalde is derhalve jegens de belanghebbende onverbindend.
AnnotatorG.C.W. van der Feltz
Pagina860-863
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2007:BC3161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 06-05-2008, 28.276
SamenvattingStijging staalprijzen en § 47 UAV. Explosieve stijging staalprijzen. Hoogte ondernemersrisico. Verrekenbare hoeveelheid.
AnnotatorW.J.M. Herber
Pagina864-868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 19-12-2007, KG 07/1264
CiteertitelTBR 2008/167, p. 868-877
Samenvatting'Vrijwillige aanbesteding'. Precontractuele redelijkheid en billijkheid. Algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Faire kans. Gebrekkige procedure. Verbod tot gunning. Geen heraanbesteding.
Samenvatting (Bron)"Vrijwillige aanbesteding" verkoop parkeergarage en verhuur parkeerterrein Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp. Tussen partijen staat niet ter discussie dat het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) niet van toepassing is op de onderhavige "vrijwillige aanbesteding". In feite heeft Rijnland een vijftal offertes gevraagd (en vier offertes ontvangen) en daarbij tegenover de gegadigden aangegeven dat de beoordeling aan de hand van een aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden. Dat brengt mee dat zij gehouden was zich te gedragen overeenkomstig de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid, die nader kunnen worden ingekleurd door de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Zodanig gebrekkige procedure dat dat het gevorderde verbod tot "gunning van de opdracht" in die zin toewijsbaar is dat aan Rijnland een verbod moet worden opgelegd om op basis van de onderhavige aanbestedingsprocedure een of meer overeenkomsten met Q-Park aan te gaan. De door P1 gevorderde heraanbesteding is echter niet toewijsbaar. Zoals hiervoor reeds is overwogen gaat het in dit geval om een vrijwillige keuze voor het hanteren van een aanbestedingsprocedure. Indien op grond van een of meer gebreken in een dergelijke procedure geen winnaar kan worden aangewezen, is de aanbesteder naar voorlopig oordeel in ieder geval niet automatisch gehouden om een nieuwe aanbesteding te houden, daargelaten de vraag of hij dan gehouden zou zijn dezelfde partijen weer uit te nodigen.
AnnotatorM.A.M.C. van den Berg
Pagina868-877
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2007:BC3862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHof van Justitie EG, 14-02-2008, C-450/06
CiteertitelTBR 2008/168, p. 878-885
SamenvattingBescherming van zakengeheimen. Bescherming vertrouwelijke gegevens. Toegang tot bewijs.

(Varec / Belgische Staat).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 februari 2008.#Varec SA tegen Belgische Staat.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Belgie.#Overheidsopdrachten - Beroep - Richtlijn 89/665/EEG - Doeltreffend beroep - Begrip - Evenwicht tussen beginsel van hoor en wederhoor en recht op eerbiediging van zakengeheimen - Bescherming door voor beroepsprocedures verantwoordelijke instantie van vertrouwelijk karakter van door economische subjecten verstrekte informatie.#Zaak C-450/06.
Pagina878-885
UitspraakECLI:EU:C:2008:91
Artikel aanvragenVia Praktizijn