Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 02-09-2008
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelWie regeert in 2050?
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
SamenvattingHet welbekende concept van 'duurzame ontwikkeling' dat in 1987 is benadrukt door de Commissie Brundtland komt in het kader van het klimaatprobleem in een pijnlijk daglicht te staan. Zal de huidige generatie haar verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties inderdaad nemen?
Auteur(s)M. Peeters
Pagina413-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHandelsbeperkingen ten behoeve van klimaat in het licht van het internationale handelsrecht: realistische optie of FAIRytale?
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
SamenvattingTerwijl de onderhandelingen over een post-Kyoto regime inzake het tegengaan van klimaatverandering op stoom beginnen te komen zijn er in de Europese Unie stemmen opgegaan om handelsbeperkende maatregelen in te stellen op de invoer van industriŽleproducten uit landen die niet aan een dergelijk nieuw internationaal regime willen meewerken. Op die manier zouden weglekeffecten ('carbon leakage') kunnen worden voorkomen en zou de concurrentiepositie van EU bedrijven niet worden verslechterd. In het commissie-voorstel COM(2008)16 tot wijziging van Richtlijn 2003/87 inzake de handel in broeikasgasemissierechten van januari 2008 wordt voorzichtig gerefereerd aan deze optie. In een concept-voorstel uit december 2007 werd zelfs al een verder uitgewerkt plan voor een dergelijk instrument onder de titel 'Future Allowance Import Requirement' (FAIR) gepresenteerd. In deze bijdrage worden de (on)mogelijkheden van dergelijke handelsbelemmerende instrumenten onderzocht in het licht van het WTO-recht.
Auteur(s)W.T. Douma
Pagina414-420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet luchtkwaliteit: nieuwe ronde, nieuwe kansen?
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
SamenvattingOp 15 november 2007 is de 'Wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)' in werking getreden. Deze wet, ook wel de 'Wet luchtkwaliteit' genoemd, strekt tot wettelijke borging van de luchtkwaliteitsregeling in Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Het besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: 'Blk 2005'), zoals dat tot dan toe gold, is tegelijkertijd ingetrokken.
De wet luchtkwaliteit en het daartoe strekkende wetsvoorstel hebben in de literatuur tot op heden slechts beperkte aandacht gekregen. Behoudens in een thema-aflevering in Milieu & Recht en enkele losse artikelen is deze voor de bouwrechtpraktijk zo belangrijke pennenvrucht van de wetgever tot op heden slechts weinig besproken gebleven. Met dit artikel wordt beoogd een zo compleet mogelijke beschrijving te geven van het nieuwe wettelijke stelsel en wordt op de vraag ingegaan of de Wet luchtkwaliteit nieuwe perspectieven biedt.
Auteur(s)R.J.G. Bšcker
Pagina421-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie beschermt het natuurbeschermingsrecht? Verslag van de 100e ledenvergadering van de vereniging voor Milieurecht in samenwerking met de Vlaamse verenigingen voor Omgevingsrecht op 29 mei 2008
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
SamenvattingDe Vereniging voor Milieurecht en Vlaamse vereniging voor Omgevingsrecht organiseerden op 29 mei 2008 het tweede grensoverschrijdende congres in Tilburg. Het congres stond in het teken van het natuurbeschermingsrecht. Beide lidstaten worden geconfronteerd met een reeks gelijke vragen die verband houden met onder meer de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden, de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen, de totstandkoming van de beheer- cq. natuurrichtplannen, de uitvoering van de habitattoets, de bescherming van de soorten en het in dit verband gevoerde ontheffingenbeleid.
De dag was in drie blokken verdeeld, waarbij telkens een Vlaamse en een Nederlandse spreker een inleiding gaven.
Auteur(s)N. Teesing
Pagina428-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia en Documentatie
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
SamenvattingAfval / Belasting / Bestuursrecht / Energie / Externe veiligheid / Industrie / Klimaat / Landbouw / Lucht / Natuur / Producten / Ruimte / Stoffen / Vervoer / Water / Zee
Auteur(s)B. Arentz
Pagina430-433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
Pagina434-434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelT.C. Leemans, De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen. Over rechterlijke toetsingsintensiteit, bestuurlijke beslissingsruimte en deskundigenadvisering
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
Pagina434-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelM.G. Faure LL.M, A. de Lange, M.J.C. Visser en J.J. Wiarda onder redactie van N. Teesing, Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht. Verslag van de 98e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 12 december 2007
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
Pagina436-436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
Pagina436-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale milieuwet- en regelgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2008/7, nr.
SamenvattingStand van zaken 31 juli 2008
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina438-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHof van Justitie EG, 08-05-2008, C-49/05P
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 45K
SamenvattingHoger beroep in zaak T-176/01, Commissie/ItaliŽ, wordt door het HvJEG verworpen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 8 mei 2008. # Ferriere Nord SpA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Staatssteun - Formele onderzoeksprocedure - Communautaire kaderregelingen inzake staatssteun ten behoeve van milieu - Recht van belanghebbenden - Verzoek om opmerkingen in te dienen - Artikel 88, lid 2, EG - Verordening (EG) nr. 659/1999 - Gewettigd vertrouwen - Rechtszekerheid - Milieudoelstelling van investering. # Zaak C-49/05 P.
Pagina440-440
UitspraakECLI:EU:C:2008:259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelHof van Justitie EG, 05-06-2008, C-170/07
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 46K
SamenvattingMilieubescherming of handelsbelemmering.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juni 2008. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Polen. # Niet-nakoming - Binnenlandse belastingen - Verplichting van technische controle van ingevoerde gebruikte voertuigen - Artikelen 28 EG en 30 EG - Richtlijn 96/96/EG - Erkenning van in andere lidstaten uitgevoerde technische controles. # Zaak C-170/07.
Pagina440-440
UitspraakECLI:EU:C:2008:322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-06-2008, 20-003423-06
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 47K
SamenvattingRestanten van aardbeienplanten en/of kokossubstraat zijn in casu afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Het hof overweegt dat een afvalstof in de zin als in het arrest is weergegeven weliswaar door nuttige toepassing - daargelaten of de onderhavige beoogde toepassing (composteren) als zodanig is te duiden - het karakter van afvalstof kan verliezen. Echter, zolang de nuttige toepassing nog niet is voltooid, is naar het oordeel van het hof de stof nog steeds een afvalstof. Uit de in het arrest genoemde feiten en omstandigheden leidt het hof af dat de aangetroffen restanten van aardbeienplanten en/of kokossubstraat nog niet (geheel) waren gecomposteerd als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder h. van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Reeds hierom is er ten aanzien van de uitgereden restanten van aardbeienplanten en kokossubstraat nog steeds sprake van afvalstoffen.
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2008:BD5217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200704413/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 48K
SamenvattingToepassing van meettolerantie van 1 dB(A) is wťl toegestaan bij de vaststelling of zich een overtreding heeft voorgedaan en is niet toegestaan bij de beoordeling of een vergunning kan worden verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) een verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingmiddelen met betrekking tot op het TT-circuit te Assen gehouden motorraces afgewezen.
Pagina440-440
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200704332/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 49K
SamenvattingAfstromend hemelwater is afvalstof voor de lozing waarvan een vergunning op grond van de Wvo is vereist.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2006 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: dijkgraaf en hoogheemraden) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot onder meer het lozen van verontreinigd hemelwater op de Treslongvijver te Hillegom afgewezen.
Pagina440-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD4479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 02-07-2008, 200705833/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 50K
SamenvattingHet bestuur van een waterschap is belanghebbende bij besluit over melding op grond van artikel 8.19 Wm m.b.t. een inrichting die afvalwater loost.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van een kalvergierbewerkingsinstallatie aan de Heetkamperweg 6 te Stroe gegeven.
Pagina441-441
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 19-06-2008, C-219/07
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 67
SamenvattingBelgische dierenwelzijnswetgeving, inhoudende een absoluut verbod om zoogdieren van soorten die niet zijn opgenomen in een zogenaamde 'positieve' lijst, is niet in strijd met het EG-recht. Dit onder voorwaarde dat de bescherming van dierenwelzijn niet even doeltreffend kan worden gewaarborgd door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder beperken.

(1. Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, 2. Andibel VZW / Belgische Staat)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 juni 2008. # Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW en Andibel VZW tegen Belgische Staat. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Belgie. # Artikel 30 EG - Verordening (EG) nr. 338/97 - Bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten - Verbod op houden van zoogdieren van bepaalde in bedoelde verordening genoemde soorten of van niet onder die verordening vallende soorten - Houden in andere lidstaten toegestaan. # Zaak C-219/07.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina441-447
UitspraakECLI:EU:C:2008:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 02-07-2008, 13/846008-08
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 68
SamenvattingStrafrechtelijke immuniteit gemeente Amsterdam in Probo Koala-zaak.

Beslissing van de rechtbank Amsterdam, meervoudige economische strafkamer, in de strafzaak tegen de Gemeente Amsterdam [...], genomen naar aanleiding van een op de terechtzitting van 26 juni 2008 gevoerd preliminair verweer en uitgesproken op de terechtzitting van 2 juli 2008.
Samenvatting (Bron)Beoordeling beroep gemeente Amsterdam op immuniteit.
Annotator van Ham , Kroes
Pagina447-452
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2008:BD6034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703340/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 69
Samenvatting(Derde) uitspraak inzake een Wvo-vergunning voor de stortplaats in de Coupťpolder te Alphen a/d Rijn. De vergunning bevat een voorschrift om uiterlijk acht maanden na het van kracht worden van de vergunning een saneringsplan in te dienen dat erop gericht moet zijn om binnen drie jaar na het van kracht worden van de vergunning het insijpelen van hemelwater in de vuilstort te saneren op basis van de beste beschikbare techtnieken, waaronder het aanbrengen van een waterdichte bovenafdichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2007 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: dijkgraaf en hoogheemraden) aan de gemeente Alphen aan den Rijn een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor de duur van vier jaar voor het indirect lozen van afvalwater (drainagewater), afkomstig van de voormalige stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn, op de Oude Rijn. Dit besluit is op 5 april 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorF. Warendorf
Pagina452-456
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200704068/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 70
SamenvattingB en W zijn i.c. het bevoegd gezag tot verlening van een oprichtingsvergunning voor een motorcrossterrein. Onderscheid representatieve- en incidentele bedrijfssituatie met het oog op wedstrijden. Referentieniveau van het omgevingsgeluid ten onrechte niet bepaald.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 april 2007 heeft het college aan Motorsport Club Boekel (hierna: MCB) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein op circuit "Bezuidenhout" op het perceel Putakker 6 te Boekel. Dit besluit is op 2 mei 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina456-459
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 04-06-2008, 200705399/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 71
SamenvattingVeranderingsvergunning t.b.v. auto- en motorcrosscircuit. Mogelijkheid inwisseling nieuwe niet representatieve (incidentele) bedrijfssituatie tegen andere, daarmee vergelijkbare, niet-representatieve bedrijfssituaties.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend aan de stichting Stichting Circuit van Drenthe ten behoeve van het TT-circuit gelegen aan De Haar te Assen. Dit besluit is op 4 juli 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina460-462
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 09-04-2008, 200705041/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 72
SamenvattingGemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol; Aanwijzingsbesluit luchthaven Schiphol.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005 heeft de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van € 11.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 28 april 2004.
AnnotatorJ.E. Hoitink
Pagina462-464
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200701617/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 73
SamenvattingMeer vergunnen dan noodzakelijk voor bedrijfsvoering; actualiteit BBT-documenten; emissies van zware metalen, stof, dioxinen en furanen; onderzoeksverplichtingen; MTR-waarden; minimalisatieverplichting; geurhinder; gedeeltelijke vernietiging en instandlaten vergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2007 heeft het college aan Corus Staal B.V. (hierna: Corus) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een geÔntegreerd staalbedrijf gelegen aan de Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord. Dit besluit is op 26 januari 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorM. Kaajan
Pagina464-469
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200703126/1 en 200703171/1
CiteertitelM en R 2008/7, nr. 74
SamenvattingRekening houden met mogelijke, onzekere toekomstige ontwikkelingen door GS en minister van V&W. In casu hadden GS en minister van V&W geen rekening behoeven te houden met een aantal mogelijke, onzekere, toekomstige ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2007 hebben het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) en de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) vastgesteld dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging op de deellocaties A, B, C en G en omgeving van de locatie Scherpekamp in de uiterwaarden te Angeren, gemeente Lingewaard, en dat spoedige sanering noodzakelijk is. Bij onderscheiden besluit van 23 maart 2007 hebben het college en de minister onder voorwaarden ingestemd met het voor deze deellocaties ingediende saneringsplan.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina470-474
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3597
Artikel aanvragenVia Praktizijn