Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum07-02-2009
Aflevering7311
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200802545/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2009, 12
SamenvattingMotivering aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2008, no. DRZO/2008-113, heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het gebied Voordelta aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn), en het besluit van 24 maart 2000, no. N/2000/326, tot aanwijzing van het gebied Voordelta als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103; hierna: de Vogelrichtlijn), zoals gewijzigd bij besluit van 7 december 2001, no. N/2001/4418, gewijzigd.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina66-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3416