Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum09-09-2009
Aflevering7/8
RubriekVakpublicaties
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 325
SamenvattingAlgemeen:
Literatuur: subsidiegids 2009

Pacht:
Pachtprijzenbesluit - Jurisprudentie pacht;

Ruimtelijke ordening:
Besluit ruimtelijke ordening - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Literatuur: Wabo - Literatuur: Wegwijzer Wro.

Beheer landelijk gebied:
Natura 2000 - Natuurbeschermingswet 1998: vergunningverleningen - Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000 en ammoniak - Natuurbeschermingswet 1998: bespreking rechtspraak - Faunafonds - Ecologische hoofdstructuur (EHS).

Structuurbeleid:
Intensieve veehouderij - LNV-subsidies.

Marktordening:
Rechtspraak: Regeling GLB-inkomenssteun.

Dieren:
Legkippenbesluit 2003: verrijkte kooi.

Milieurecht:
Luchtkwaliteit - Kunstmest - Mest: Uitvoeringsbesluit meststoffenwet, Besluit meststoffen, Besluit glastuinbouw - Programma luchtwassers - Luchtkwaliteit - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet ammoniak en veehouderij/interne saldering - Rechtspraak: luchtwassers - Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij.

Fiscaal recht:
Successiewet en inkomstenbelasting.

Bedrijfsopvolging:
Bedrijfsopvolgingsregeling.

Europees agrarisch recht:
Landbouw- en Visserijraad.

Diversen:
Wet elektronische bekendmaking - algemene wet bestuursrecht (Awb).
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina325-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn