Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-11-2009
Aflevering11
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2009, p. 463
SamenvattingPacht:
Pachtrechtspraak - Pacht en natuur.

Ruimtelijke Ordening:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Boeken - Rechtspraak: 19a Wet op de Ruimtelijke ordening.

Landinrichting:
Besluit herverkaveling.

Beheer landelijk gebied:
Natuurbeschermingswet 1998 - Ruimtelijke plannen en Natura 2000.

Marktordening:
Regeling GLB-inkomenssteun 2006 - Terugvordering EU-landbouwgelden - Rechtspraak: verzamelaanvraag toeslagrechten.

Dieren:
Dierziekten - Veterinairrechtelijke regelingen - Vleeskuikens - Literatuur: dierenwelzijn.

Planten:
Besluit glastuinbouw - Rechtspraak: Plantenziektewet.

Milieurecht:
Mest: Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen - Mest: Besluit gebruik meststoffen - Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Fiscaal recht:
Wet Inkomstenbelasting 2001: meerwaardeclausule - Fiscaal natuurbeleid.

Europees agrarisch recht:
Landbouw- en Visserijraad.

Diversen:
Handelsregisterwet.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina463-466
Artikel aanvragenVia Praktizijn