Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-12-2009
Aflevering12
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVennootschappen en pacht (1)
CiteertitelAgr.r 2010, p. 489
SamenvattingTitel 7.5 BW gaat ervan uit dat een pachter een natuurlijk persoon is. Een pachter kan bijvoorbeeld overlijden, in welk geval de pacht niet eindigt, maar zijn erfgenamen kunnen bepalen of - en zo ja: door wie van hen - de pachtovereenkomst wordt voortgezet (art. 7:366 BW). Onder de per 1 september 2007 ingetrokken Pachtwet was dit nauwelijks anders. In art. 41 lid 2 sub a Pachtwet was nog wel een bijzondere bepaling opgenomen voor het geval dat de pachter een rechtspersoon was; de pachtkamer moest dan 'naar billijkheid' op een verlengingsverzoek beslissen. In de huidige wettelijke regeling treft men een dergelijke bepaling niet aan.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina489-495
Artikel aanvragenVia Praktizijn