Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum16-06-2011
Aflevering4
RubriekKroniek Rechtspraak
TitelKroniek rechtspraak mededingingsrecht
CiteertitelTvGR 2011, p. 323
SamenvattingIn deze kroniek staat de praktijk van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uit 2010 met betrekking tot de zorgsector centraal. De meeste besluiten betreffen concentraties van zorginstellingen. Hierin sloot de NMa op het gebied van de afbakening van de relevante markt veelal aan op haar eerdere beschikkingspraktijk.
Behalve met het concentratietoezicht houdt de NMa zich bezig met de handhaving van het kartelverbod dat in artikel 6 Mededingingswet (Mw) is opgenomen. Evenals in andere jaren stond bij dde handhaving de zorgsector blijkens de NMa-agenda in 2010 op de prioriteitenlijst. Dit uitte zich in 2010 in twee boetebesluiten aan verschillende zorginstellingen in de WMO- en AWBZ-zorg. Daarnaast was de NMa actief op het gebied van het onderzoeken van overtredingen van het kartelverbod in de thuiszorg. Het alternatieve afdoeningstraject dat hiervoor zou worden ingezet is uiteindelijk door thuiszorginstellingen zelf van de hand gewezen. De aandacht voor de zorg zal niet alleen de instellingen, maar ook bestuurders, toezichthouders en anderen met een leidinggevende positie, persoonlijk kunnen raken, zo blijkt uit de eerste boetes (weliswaar buiten de zorgsector) die de NMa aan natuurlijke personen oplegde voor het feitelijk leidinggeven aan overtredingen van het kartelverbod. De NMa kondigde aan dit vaker te gaan doen. Kennelijk hierop vooruitlopend wees de NMa in 2010 toezichthouders in de zorg op hun verantwoordelijkheid op mededingingsrechtelijk gebied. Dit betekent dat in de toekomst bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere personen eerder persoonlijk beboet zullen worden wanneer zij mededingingsbeperkend afspraken maken of nalaten in te grijpen indien zij daartoe bevoegd zijn.
Auteur(s)E. Belhadj , C.T. Dekker , E. Hameleers
Pagina323-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn