Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum12-10-2011
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelDe ontheffingsbevoegdheid in provinciale ruimtelijke verordeningen in het licht van de wijzigingswet Wro - Instrument voor gemeentelijke flexibiliteit of provinciale sturing?
CiteertitelTO 2011, nr. 3, p. 82
SamenvattingEen belangrijk sturingsinstrument van provincies om hun ruimtelijk beleid bindend door te laten werken naar de gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming is de bevoegdheid op grond van artikel. 4.1 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) om bij of krachtens provinciale verordening algemene regels te stellen over de inhoud van gemeentelijke planologische besluiten. In de praktijk is gebleken dat de behoefte bestaat om in bepaalde gevallen afwijking van die algemene regels toe te staan. Veel provincies hebben in hun provinciale verordeningen daarom ontheffingsbevoegdheden opgenomen. Ten gevolge van een door gedeputeerde staten (GS) verleende ontheffing blijft een provinciale regel ten behoeve an een concreet gemeentelijk planologisch besluit buiten toepassing. De ontheffingsbevoegdheid biedt een gemeentelijk bestuursorgaan dus de mogelijkheid om een planologisch besluit te nemen dat in strijd is met een provinciale algemene regel.
Pagina82-92
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn