Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum31-05-2012
Aflevering5
RubriekRechtspraak
TitelMedeplegen: back to basics
CiteertitelDD 2012, 43
SamenvattingIn het afgelopen jaar zijn door de strafkamer van de Hoge Raad veel arresten gewezen inzake de toepassing en invulling van de deelnemingsconstructie medeplegen in samenhang met betrokkenheid bij strafbare feiten rondom de teelt van hennep. Een korte inventarisatie van deze jurisprudentie levert een beeld op waarbij een cassatieberoep met een middel dat zich richt tegen de inhoudelijke motivering van het bewezen geachte medeplegen een goede kans van slagen lijkt te hebben. De feitelijke rechtspraak blijkt immers nogal eens te snel tot een veroordeling te besluiten op grond van een te ruime interpretatie van de feitelijke en/of juridische grondslag van het betreffende medeplegen. Dat levert in de theorie en praktijk veel narrigheid en onduidelijkheid op over in welk geval en onder welke omstandigheden gezien de geldende voorwaarden van aansprakelijkheid tot het bewezen achten van medeplegen mag worden besloten. In deze bijdrage wordt aan de hand van een beknopte selectie van arresten van het afgelopen jaar inzake medeplegen in situaties waarbij hennepteelt aan de orde is, ingegaan op de lijn die uit de betreffende arresten kan worden opgemaakt. Daarnaast wordt getracht aan de hand van het ontstane beeld, ondersteund door andere arresten terzake van medeplegen van het afgelopen jaar, de grenzen van de aansprakelijkheid bij medeplegen naar huidige maatstaven scherper te markeren.
Auteur(s)A.R. Hartmann
Pagina449-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn