Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum13-07-2012
Aflevering6
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-02-2012, 201104809/1/A3 (met noot)
CiteertitelM en R 2012/6, nr. 87
SamenvattingDe Woudreus wint weer.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2010 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) de Dienst Landelijk Gebied (hierna: de DLG) ontheffing verleend voor het vernielen, beschadigen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen van de jeneverbes (Juniperus communis) alsmede voor het beschadigen, vernielen of verstoren van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de kamsalamander (Triturus cristatus). Bij dit besluit heeft de minister voorts het verzoek om ontheffing voor de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, buizerd, zwarte specht, torenvalk, adder, gladde slang, hazelworm, heikikker, levendbarende hagedis, poelkikker en rugstreeppad afgewezen.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina417-422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV5108