Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum02-07-2013
Aflevering6
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201111800/1/R2 (met noot)
CiteertitelM en R 2013/6, nr. 75
SamenvattingVersterking dijkvak. Toepasselijkheid Chw. M.e.r.-beoordelingsplicht (toepassing overgangsrecht wijziging Besluit milieueffectrapportage)? Beschermende natuurwaarden en m.e.r.-beoordeling. Onderzoek naar aantasting natuurwaarden. Mitigerende en aanvullende natuurmaatregelen.
Samenvatting (Bron)Besluit waarbij het college het door het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen vastgestelde projectplan ter verbetering van de gezette steenbekleding van een dijkvak op grond van art. 5.7, lid 1 Waterwet heeft goedgekeurd. De vereniging betoogt dat de Chw niet van toepassing is, omdat het dijkvak niet kan worden aangemerkt als een primaire waterkering. () De Afdeling overweegt dat uit art. 1.1, lid 1, aanhef en onder a, van de Chw jo. onderdeel 7.3 van bijlage I bij de Chw volgt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing is op alle besluiten die zijn vereist voor de wijziging van een waterstaatswerk op grond van art. 5.4, lid 1 van de Waterwet. Ingevolge art. 1.1, lid 1 Waterwet, wordt onder een waterstaatswerk onder meer een waterkering begrepen. Gezien de omvang en de ligging van het dijkvak in relatie tot het daarachter liggende havengebied en land, merkt de Afdeling het dijkvak aan als een waterkering. Gelet hierop is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing op het bestreden besluit. Of het dijkvak ook dient te worden aangemerkt als een primaire waterkering in de zin van de Waterwet, is hiervoor niet van belang. ()
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina341-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2483