Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-04-2014
Aflevering4
RubriekArtikelen
TitelHet onderscheid tussen mitigatie en compensatie: een strohalm?
CiteertitelTBR 2014/54
SamenvattingOp 27 februari jl. verscheen de conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston met betrekking tot een tweetal prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft voorgelegd. Deze vragen rezen in het kader van het beroep tegen het tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Dit tracébesluit voorziet enerzijds in een verbreding van de A2 tussen aansluiting Veghel en knooppunt Ekkerswijer en anderzijds in een verbreding van de A58 tussen knooppunt Ekkerswijer en aansluiting Ekkersrijt. Door deze verbredingen neemt het verkeer dat over de A2 rijdt toe, waardoor de stikstofdepositie op het in de nabijheid van het tracé gelegen Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ (hierna: het Natura 2000-gebied) toeneemt. Ingevolge de voor het tracébesluit opgestelde passende beoordeling kan niet worden uitgesloten dat deze depositietoename significant negatieve effecten heeft voor het habitattype blauwgraslanden (H6410).
Auteur(s)R.H.W. Frins
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn