Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-07-2014
Aflevering7
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 04-06-2014 (met noot)
CiteertitelTBR 2014/121
SamenvattingGewijzigde vaststelling planregel brengt appellant niet in een ongunstiger positie. Beroep niet-ontvankelijk nu geen zienswijze bij raad naar voren is gebracht. In plan opgenomen afwijkingsregeling maakt mantelzorg bij bedrijfswoningen mogelijk. Appellanten zijn geen belanghebbende op grond van afstand- en zichtcriterium. Afstemming plancontour voor externe veiligheid op in revisievergunning opgenomen contour. Geringe afwijking plancontour is aanvaardbaar omdat door discrepantie geen bouw of vestiging van beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten mogelijk gemaakt wordt. Gebruik bedrijfswoningen als burgerwoning. Positieve bestemming, overgangsrecht of uitsterfregeling. Geen oppervlaktebeperking gesteld aan kantoren op bedrijventerrein. Kantoren van meer dan 1.500 m2 zijn kwetsbare objecten in de zin van het Bevi. Planregels sluiten ten onrechte niet uit dat kantoren van meer dan 1.500 m2 worden opgericht binnen de aanduiding ‘veiligheidszone - bevi’. Mogelijke belemmeringen voor bedrijfsvoering van appellanten. Vernietiging en voorlopige voorziening. Voorwaarden voor functieverruiming zijn niet geschikt om zonder nadere objectivering te worden opgenomen in planregels. Realisering bestemming wordt afhankelijk gesteld van nadere afweging die raad bij vaststelling van het plan had moeten maken. Bij vaststelling bestemmingsplan moet zijn onderzocht of toepassing van afwijkings- en wijzigingsbevoegdheid planologisch aanvaardbaar is. Standpunt van raad dat bij toepassing van deze bevoegdheden kan worden bezien of beoogde ontwikkelingen aanvaardbaar zijn is onjuist. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013, nummer 4382217, heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen e.o. en snelwegen" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2023