Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-07-2014
Aflevering7
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 16-04-2014 (met noot)
CiteertitelTBR 2014/123
SamenvattingKolencentrale Eemshaven. Toename stikstofdepositie. Stikstofmaatregelen. Mitigerende maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2012, kenmerk 279063, heeft de staatssecretaris aan RWE Eemshaven Holding B.V. (hierna: RWE) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten, in werking nemen, in werking houden en regulier onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven, alsmede voor daarmee samenhangende werkzaamheden tot verlenging van de Wilhelminahaven en het treffen van natuurmaatregelen in de Emmapolder alsmede in de buitendijkse kwelders en de uitkoop van garnalenvisserij in de Dollard.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1312