Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum30-09-2014
Aflevering9
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 11-06-2014 (Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Naardermeer) (met noot)
CiteertitelTBR 2014/153
SamenvattingAanwijzing Natura 2000-gebied, bestaand gebruik, mogelijkheid om deelgebieden waar geen kwalificerende habitats en soorten voorkomen op te nemen in een Natura 2000-gebied
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2013 heeft de staatssecretaris het gebied "Naardermeer" aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 (PB 2006 L 363; hierna: de Habitatrichtlijn). Bij dit besluit heeft de staatssecretaris verder het besluit tot aanwijzing van het gebied "Naardermeer" als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB 1979 L 103), zoals vervangen door Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB 2010 L 20; hierna: Vogelrichtlijn), gewijzigd.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:2071