Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum30-09-2014
Aflevering9
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 15-05-2014, C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330 (Beantwoording prejudiciële vragen Afdeling inzake tracébesluit Rijksweg A2, ’s-Hertogenbosch-Eindhoven) (met noot)
CiteertitelTBR 2014/154
SamenvattingArrest Hof van Justitie inzake prejudiciële vragen ABRvS. Beoordeling van gevolgen van plan of project voor Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’. Nieuw areaal habitat is geen mitigerende maatregel, maar een compenserende maatregel. Als er sprake is van compenserende maatregel, dan kan die enkel een rol spelen in het kader van artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn (de ADC-toets)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 mei 2014.#T. C. Briels e.a. tegen Minister van Infrastructuur en Milieu.#Verzoek van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, leden 3 en 4 - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Vergunning voor een plan of een project voor een beschermd gebied - Compenserende maatregelen - Natura 2000-gebied ,Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' - Project voor het trace van Rijksweg A2 ,'s-Hertogenbosch-Eindhoven'.#Zaak C-521/12.
AnnotatorM.A.A. Soppe , J. Gundelach
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2014:330