Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum28-02-2015
Aflevering2
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-09-2014 (met noot)
CiteertitelTBR 2015/30
SamenvattingAanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied, het niet selecteren prioritair habitattype ondeugdelijk gemotiveerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013, kenmerk PDN/2013-061, heeft de staatssecretaris ingevolge artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het gebied "Korenburgerveen" aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206; hierna: de Habitatrichtlijn).
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:3381