Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum18-03-2015
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelHet onderscheid tussen mitigatie en compensatie: alea iacta est?
CiteertitelTBR 2015/37
SamenvattingIn het aprilnummer van jaargang 2014 van dit tijdschrift is auteur ingegaan op de Conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston naar aanleiding van een tweetal prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het HvJ EU had voorgelegd. Deze vragen waren gerezen in het kader van het beroep tegen het tracébesluit A2 ’s Hertogenbosch-Eindhoven. Ingevolge de voor het betreffende tracébesluit opgestelde passende beoordeling, konden significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’, meer specifiek voor het habitattype blauwgraslanden (H6410), niet worden uitgesloten. De Minister van Infrastructuur & Milieu stelde zich echter op het standpunt dat deze gevolgen zouden kunnen worden gemitigeerd, doordat elders in voornoemd Natura 2000-gebied een uitbreiding van het areaal blauwgraslanden zou worden gerealiseerd. De hamvraag was dan ook of deze uitbreiding als een mitigerende maatregel kan worden aangemerkt, of dat veeleer sprake is van een compenserende maatregel.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn