Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-05-2015
Aflevering5
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-02-2015, C-531/13, ECLI:EU:C:2015:79 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/73
SamenvattingBijlage I-14 bij de m.e.r.-richtlijn ziet niet op exploratieboringen ter zake van aardgas en aardolie; voor zover dergelijke boringen zijn te beschouwen als diepboringen worden ze wel begrepen onder categorie bijlage II-2d bij de m.e.r.-richtlijn; in het kader van de m.e.r.-beoordeling komt betekenis toe aan cumulatieve milieueffecten vanwege andere projecten; bij cumulatie behoeft het niet om soortgelijke projecten te gaan; het is niet toegestaan om het cumulatiecriterium te verengen tot bijvoorbeeld projecten binnen dezelfde gemeente.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 februari 2015.#Marktgemeinde Strasswalchen e.a. tegen Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Projecten die al dan niet aan een beoordeling moeten worden onderworpen - Exploratieboringen - Punt 14 van bijlage I - Begrip ,commerciele winning van aardolie en aardgas' - Beoordelingsplicht bij de winning van een bepaalde hoeveelheid gas - Punt 2, onder d), van bijlage II - Begrip ,diepboringen' - Punt 1 van bijlage III - Begrip ,cumulatie met andere projecten'.#Zaak C-531/13.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppe Gundelach Witbreuk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2015:79