Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum31-07-2015
Aflevering7
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 29-04-2015, C-148/14, ECLI:EU:C:2015:287 (met noot)
CiteertitelM en R 2015/107
SamenvattingToepassing van de forfaitaire boete zoals geregeld in artikel 16(3) van Richtlijn 2003/87/EG is niet aan de orde indien een exploitant tijdig een hoeveelheid broeikasgasrechten heeft ingeleverd die gelijk is aan het door de verificateur goedgekeurde emissierapport, ook niet indien de bevoegde autoriteit na afloop van de inlevertermijn onjuistheden in de emissierapportage heeft geconstateerd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 april 2015.#Bundesrepublik Deutschland tegen Nordzucker AG.#Verzoek van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2003/87/EG - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie - Vaststelling van de omvang van de verplichting om emissierechten in te leveren - Sancties - Artikel 16, leden 1 en 3.#Zaak C-148/14.
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2015:287