Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-02-2017
Aflevering1
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-11-2016 (met noot)
CiteertitelM en R 2017/13
SamenvattingHet standpunt van het bevoegd gezag dat geen MER voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (als bedoeld in onderdeel C, categorie 16.1 van de bijlage bij het Besluit mer) behoefde te worden gemaakt, omdat de ontgronding natuurontwikkeling tot doel heeft, volgt de Afdeling niet. Uit categorie 16.1 noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt dat voor het antwoord op de vraag of een MER moet worden gemaakt het doel van de activiteit van belang is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2016 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend voor het ontgronden van voormalige landbouwpercelen in eigendom van Staatsbosbeheer ten behoeve van herstel van natuurwaarden in het natuurgebied De Maashorst.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3152