StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum06-04-2017
Aflevering1
RubriekArtikel
TitelGeluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving
CiteertitelStAB 2017, p. 7
SamenvattingOp 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vrijgegeven voor internetconsultatie. Het Bkl voorziet (o.a.) in een voor de gemeentelijke praktijk belangrijke wijziging wat betreft de normering van geluid van bedrijvigheid. Het thans in het Activiteitenbesluit opgenomen stelsel van landelijk uniforme en rechtstreeks werkende immissienormen voor geluid, komt met de inwerkingtreding van het Bkl te vervallen. Hiervoor in de plaats komt in het Bkl een regeling die, door middel van instructieregels, de gemeenteraad als planwetgever verplicht om rechtstreeks werkende geluidnormen voor bedrijfsmatige activiteiten op te nemen in het omgevingsplan. Op die manier kunnen de regels worden afgestemd op de lokale omstandigheden en kunnen deze gekoppeld worden aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In deze bijdrage gaat auteur in op de met het Bkl voorgestane stelselwijziging voor wat betreft het aspect geluid. Daarnaast zullen enkele opvallende zaken uit het Bkl worden besproken. Afsluitend komt, voor zover dat voor de in het Bkl vastgelegde geluidnormering van belang is, de Invoeringswet Omgevingswet aan de orde, die op 5 januari 2017 is vrijgegeven voor internetconsultatie.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina7-15
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn