Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum12-12-2018
Aflevering7481
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-07-2018 (met noot)
CiteertitelGst. 2018/167
SamenvattingAanwijzing als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2016, kenmerk DN&B/2016-043, heeft de staatssecretaris het gebied "Wierdense Veld" op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L206; hierna: Habitatrichtlijn).
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2297