Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum14-04-2019
Aflevering3
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 07-11-2018, C-293/17, C-294/17 (met noot)
CiteertitelJIN 2019/56
SamenvattingProgramma Aanpak Stikstof, Het instrument programmatische aanpak is verenigbaar met de Habitatrichtlijn, Voorwaarde is wel dat de passende beoordeling voldoet aan de eisen die art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn daaraan stelt, Als een activiteit significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied is sprake van een project als bedoeld in art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn, Uitleg begrip project als bedoeld in art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn, Van ÚÚn verrichting is sprake bij een gemeenschappelijk doel, continu´teit en volledige overeenstemming.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2018.#Cooperatie Mobilisation for the Environment UA en Vereniging Leefmilieu tegen College van gedeputeerde staten van Limburg en College van gedeputeerde staten van Gelderland.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna - Speciale beschermingszones - Artikel 6 - Passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een gebied - Nationaal programma voor de aanpak van stikstof - Begrippen ,project' en ,passende beoordeling' - Integrale beoordeling voordat individueel toestemming wordt verleend aan agrarische bedrijven die stikstofdepositie veroorzaken.#Zaak C-293/17.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2018:882