Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum14-01-2022
Aflevering7534
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-11-2021 (met noot)
CiteertitelGst. 2022/4
SamenvattingGebreken in de passende beoordeling: PAS, SRM2-rekenmodel in strijd met artikel 6 lid 3 Hrl, niet aangetoond dat in casu sprake is van een mitigerende maatregel (externe saldering).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant een vergunning krachtens de Wet natuurbescherming verleend voor de realisatie en de ingebruikname van het project "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat" en heeft het college een ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Wnb. Bij besluit van 27 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wegenwet de op- en afritten van de aansluitingen 39 Waalwijk-Oost, 43 Nieuwkuijk en 44 Vlijmen gelegen langs de rijksweg A59 in de gemeenten Waalwijk en Heusden aan het openbaar verkeer onttrokken. Bij besluit van 29 juni 2018 hebben provinciale staten de inpassingsplannen "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West" en "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost" vastgesteld. Het PIP GOL West en het PIP GOL Oost voorzien in een integrale gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Langstraat.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2021:2627