Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum08-11-2022
Aflevering7548
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-09-2022 (met noot)
CiteertitelGst. 2022/94
SamenvattingRav-normen voor bepaalde emissiearme stalsystemen bieden te weinig zekerheid met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden en kunnen om die reden niet worden gebruikt voor de voortoets en/of passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2020 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht aan de [vergunninghouder] een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor de wijziging van de melkveehouderij aan de [locatie 1] in Driebergen-Rijsenburg. Deze zaak gaat over de uitstoot van stikstof (emissie) uit een emissiearm stalsysteem dat voor de melkveehouderij is ontwikkeld (A1.13). Emissiearme stalsystemen zijn van belang voor de reductie van stikstofemissies uit de veehouderij. Die reductie is nodig om de stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden te verminderen. Bovendien maken deze stalsystemen het in sommige gevallen mogelijk dat bedrijven groeien zonder dat de stikstofemissies toenemen. [vergunninghouder] exploiteert een melkveehouderij aan de [locatie 1]in Driebergen-Rijsenburg. De [vergunninghouder] heeft een natuurvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe melkrundveestal met een emissiearm stalsysteem (A1.13) en het intern verplaatsen van dieren van stal D naar stal C.
AnnotatorS.D.P. Kole
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2557