Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum10-02-2023
Aflevering2
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 16-11-2022 (met noot)
CiteertitelTBR 2023/21
SamenvattingPlanschade, tijdelijk planologisch nadeel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede een aanvraag van [appellant sub 1] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant sub 1] en anderen zijn sinds 1998 eigenaar van de percelen, lokaal bekend als [locatie] in De Klomp. Zij hebben het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade omdat volgens hen de waarde van de percelen is gedaald door de inwerkingtreding op 5 september 2013 van het bestemmingsplan "Bezemronde 1, Buitengebied Ede". Met dit plan is de recreatiebestemming komen te vervallen en is zandwinning en verondieping niet langer toegestaan. Het college heeft de aanvraag afgewezen. Aan dit besluit heeft het college een advies van Thorbecke B.V. ten grondslag gelegd. In dit advies adviseert Thorbecke om de aanvraag af te wijzen omdat de percelen hun hoogste waarde ontlenen aan het gebruik als cultuurgrond, welk gebruik zowel op grond van het oude als het nieuwe planologische regime mogelijk is. Volgens Thorbecke is het gezien de inschatting van de kosten en de opbrengsten niet aannemelijk dat de mogelijkheid tot zandwinning een meerwaarde betekent voor de percelen. Er is daarom geen sprake van vermogensschade.
AnnotatorB.S. ten Kate
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:3295