Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-05-2023
Aflevering5
RubriekArtikelen
TitelHet woningtekort en het stikstofprobleem: Twee vliegen in n klap slaan met modulair bouwen en flexwoningen?
CiteertitelTBR 2023/60
SamenvattingHet is inmiddels bijna vier geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar beruchte uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof. Hierin oordeelde de Afdeling dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag lag niet voldeed aan de eisen die art. 6 lid 3 Habitatrichtlijn daaraan stelt. Om die reden konden geen toestemmingen worden verleend op basis van het PAS. Sindsdien houdt het stikstofprobleem de gemoederen bezig. Dat komt mede doordat het verlenen van toestemmingen voor activiteiten die een toename van stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige, overbelaste habitats in Natura 2000-gebieden nog steeds moeizaam verloopt. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat vrijwel iedere activiteit met stikstofemissie gepaard gaat, anderzijds met het gegeven dat het merendeel van de voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden overbelast is. Ter illustratie wijs ik op het recente besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant om voorlopig berhaupt geen natuurvergunningen ex art. 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming te verlenen voor activiteiten die tot een toename van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige, overbelaste habitats leiden.
Auteur(s)R.H.W. Frins
LinkMeer over dit onderwerp (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn