Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum16-05-2023
Aflevering4
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 17-02-2023 (met noot)
CiteertitelM en R 2023/45
SamenvattingHet Nevele-arrest van het HvJ EU kan impliceren dat het intrekken van een vergunning een instrument kan zijn om de onwettige gevolgen van de schending van het Unierecht (verzuim opstellen plan-MER voor een plan of programma) ongedaan te maken.
Samenvatting (Bron)SMB-richtlijn, gevolgen Nevele-arrest en Delfzijl-uitspraak voor (bestaande) windparken met een in rechte vaststaande vergunning. Uit het Nevele-arrest moet worden afgeleid dat het intrekken van een vergunning een instrument kán zijn om de onwettige gevolgen van de schending van het Unierecht ongedaan te maken. De inzet van dit instrument moet worden beoordeeld met inachtneming van de Unierechtelijke beginselen van procedurele autonomie, gelijkwaardigheid en doeltreffendheid. Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen de rechtszekerheid van de exploitant en het vereiste om te komen tot een in het licht van de SMB-richtlijn rechtmatige situatie. De rechtbank oordeelt dat ook de Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken in strijd is met de SMB-richtlijn, zodat dit geen doeltreffende maatregel is als alternatief voor intrekking van vergunningen. In deze zaak over Windplan Blauw is het handhaven van de vergunningen voor de periode tot de beoogde inwerkingtreding van de door de regering te verrichten milieubeoordeling redelijkerwijs een evenwichtige uitkomst, waarbij de tijdelijke overbruggingsregeling als ondergrens de belangen van omwonenden beschermt. Dit oordeel geldt bij de huidige stand van zaken: toekomstige ontwikkelingen kunnen alsnog verplichten tot intrekking of aanpassing van de vergunningen.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2023:627