Auteur E.H.P. Brans
Tijdschrift Aflevering Artikel
Tijdschrift Vervoer & Recht 18-08-2022 Hoge Raad 24-12-2021
Milieu & Recht 31-07-2021 Aansprakelijkheid Shell voor klimaatverandering. Een ‘carbon major’ geconfronteerd met een reductiebevel
Tijdschrift voor Bouwrecht 19-07-2021 Het Warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening
Milieu & Recht 31-05-2021 Gerechtshof Den Haag 29-01-2021
Milieu & Recht 28-02-2021 HvJ EU 09-07-2020, C-297/19
Tijdschrift Vervoer & Recht 31-12-2019 Life Below Water
Gemeentestem 05-06-2019 De Regionale Energie Strategie: de regio aan zet in de energietransitie!
Tijdschrift Vervoer & Recht 17-08-2018 Aansprakelijkheid voor schade door olieverontreiniging
Milieu & Recht 31-03-2018 Hoge Raad 15-12-2017
Milieu & Recht 26-09-2017 Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?
Tijdschrift Vervoer & Recht 20-09-2016 Rechtbank Rotterdam 25-11-2015
Tijdschrift Vervoer & Recht 23-07-2016 Het Wrakkenverdrag en de Wet bestrijding maritieme ongevallen: van opruimplicht tot kostenverhaal - Een analyse
Gemeentestem 22-04-2016 Faillissement en milieu. Waartoe is de curator gehouden na faillissement van de onderneming?
Milieu & Recht 31-12-2014 Raad van State 23-07-2014
Milieu & Recht 31-12-2014 Raad van State 23-07-2014
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 10-02-2014 Aansprakelijkheid lidstaat voor niet-uitvoering milieueffectbeoordeling
Tijdschrift voor Omgevingsrecht 29-09-2010 De Crisis- en herstelwet; Een stimulans voor het gebruik van bodemenergie
Gemeentestem 12-12-2009 Aansprakelijkheid voor schade door opslag van CO2, in het perspectief van de Richtlijn Carbon Capture Storage (CCS)
Milieu & Recht 30-03-2009 Het voorzorgbeginsel en de risico's van gezondheidsschade door bovengrondse hoogspanningslijnen. Enkele bestuursrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van recente uitspraken van de Afdeling
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 23-03-2009 Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 18-09-2008 De gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging. De (on)mogelijkheid van kostenverhaal
Milieu & Recht 10-11-2007 Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU richtlijn Milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG)
Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 06-04-2006 De positie van de vervuiler onder de vernieuwde Wet bodembescherming
Bouwrecht 15-01-2005 De EU-richtlijn Milieu-aansprakelijkheid