Auteur P.J. de Putter
Tijdschrift Aflevering Artikel
Milieu & Recht 28-02-2021 Peilbeheer als middel om bodemdaling in veenweidegebieden terug te dringen
Milieu & Recht 31-07-2020 Juridisch instrumentarium voor het beperken van lozingen bij extreme droogte
Gemeentestem 08-10-2005 Naar een waterparagraaf in koopcontracten