Resultaten 1 - 10 van 5346

1ECLI:NL:HR:2010:BM7050 Hoge Raad, 03-09-2010 / 09/03637 (alimentatie)
Geschil tussen voormalige echtelieden over partneralimentatie. Door de huwelijksgerelateerde behoefte van 60% van het voormalige netto gezinsinkomen als enige maatstaf te hanteren, heeft het hof miskend dat de behoefte aan alimentatie in redelijkheid moet worden bepaald met inachtneming van alle door partijen aangevoerde relevante omstandigheden. Maatstaf: HR 19 december 2003, NJ 2004/140.
2ECLI:NL:HR:2007:BB4757 Hoge Raad, 21-12-2007 / R06/138HR (alimentatie)
Alimentatie gewezen echtgenoten; wijziging alimentatie met terugwerkende kracht; ingrijpende gevolgen; vereiste behoedzaamheid rechter; motiveringseisen. Aanvullende cassatieklacht; voorbehoud in cassatieverzoekschrift; verschoonbare onbekendheid met proces-verbaal?
3ECLI:NL:HR:2016:724 Hoge Raad, 22-04-2016 / 15/02355 (alimentatie)
Samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Wederzijdse verzorging. HR: Het hof heeft zijn oordeel dat de vrouw en de ander elkaar wederzijds verzorgen, ontoereikend gemotiveerd. Zou het hof hebben geoordeeld dat de man voorshands heeft voldaan aan zijn (stelplicht en) bewijslast ter zake van de eis van wederzijdse verzorging, dan had het de vrouw tot tegenbewijs moeten toelaten.
4ECLI:NL:HR:2008:BB9246 Hoge Raad, 25-01-2008 / R07/017HR (alimentatie)
Kinderalimentatie. Geding na verwijzing; gebondenheid rechter na verwijzing in alimentatiezaken aan in cassatie niet bestreden beslissingen appelrechter? Wijziging alimentatie met terugwerkende kracht; ingrijpende gevolgen; vereiste behoedzaamheid rechter; motiveringseisen.
5ECLI:NL:HR:2016:365 Hoge Raad, 04-03-2016 / 15/00906 (alimentatie)
Alimentatie. Wijziging met terugwerkende kracht. Terughoudend gebruik van bevoegdheid. In januari 2014 bepaalt de rechtbank dat de man maandelijks alimentatie moet betalen met ingang van januari 2013. In november 2014 geeft het hof een beschikking waaruit volgt dat de man vanaf januari 2013 geen alimentatie behoeft te betalen, zonder iets te overwegen over de terugbetalingsverplichting die daardoor voor de vrouw ontstaat. HR: Vaste rechtspraak over de door de rechter in acht te nemen...
6ECLI:NL:HR:2008:BD1843 Hoge Raad, 11-07-2008 / R07/088HR (alimentatie)
Alimentatie, draagkracht, motiveringsgebrek, ten onrechte zakelijke schulden niet meegenomen. Niet vereist is dat op de schuld wordt afgelost; art. 1:397 BW.
7ECLI:NL:HR:2014:262 Hoge Raad, 07-02-2014 / 13/03356 (alimentatie)
Bestuurdersaansprakelijkheid. Maatstaf persoonlijke aansprakelijkheid. Is de bestuurder namens zijn vennootschappen een verplichting aangegaan waarvan hij wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat zijn vennootschappen deze niet zouden kunnen nakomen? Wist de bestuurder of had hij redelijkerwijze behoren te begrijpen dat de schuldeiser als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting schade zou lijden?
8ECLI:NL:HR:2009:BH2288 Hoge Raad, 26-06-2009 / 07/13479 (alimentatie)
Antilliaanse zaak. Partneralimentatie. Ingangsdatum. Het hof heeft lagere alimentatie vastgesteld en die pas laten ingaan op het tijdstip van de beslissing in hoger beroep.
9ECLI:NL:HR:2007:BA0902 Hoge Raad, 25-05-2007 / R06/124HR (alimentatie)
Kinderalimentatie. Klachten tegen tussenbeschikking. De klachten zijn weliswaar deels gericht tegen een tussenbeschikking waartegen geen cassatieberoep is ingesteld, maar zij kunnen in zoverre tevens geacht worden te zijn gericht tegen de eindbeschikking.
10ECLI:NL:HR:2017:871 Hoge Raad, 12-05-2017 / 16/04411 (alimentatie)
Partneralimentatie. Terugbetalingsverplichting. Het hof stelt met terugwerkende kracht een lagere partneralimentatie vast. Hoge Raad: Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet de rechter die een onderhoudsverplichting verlaagt met ingang van een vóór zijn uitspraak gelegen datum, steeds aan de hand van hetgeen ten processe is gebleken, beoordelen in hoeverre een daaruit voortvloeiende terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard. Het hof heeft dit niet kenbaar gedaan.

Resultaten 1 - 10 van 5346