GROUPS Algemene Voorwaarden

GROUPS Algemene Voorwaarden


1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatoren:
Praktizijns-SociŽteit, gevestigd te Amsterdam
Rechtnet BV, gevestigd te Den Haag

Afnemer:
degene die met de organisatoren een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van de Dienst.

Dienst:
dienst genaamd GROUPS betreffende kwaliteitstoetsing voor advocaten genoemd gestructureerd intercollegiaal overleg (gio) en bestaande uit het samenstellen van groepen advocaten, het organiseren van bijeenkomsten van deze groepen, het verzorgen van een locaties voor deze bijeenkomsten, het geven van instructies voor het geval dat de bijeenkomsten online plaatsvinden, het geven van instructies inzake computertools die bij de voorbereiding van de bijeenkomsten gebruikt worden, het aanbieden van een vergader- en verslagformat, het aanbieden van een geheimhoudingsovereenkomst inzake de inhoud van de bijeenkomsten, het bieden van een bewijs van aanwezigheid.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Organisatoren en Afnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Totstandkoming overeenkomst, betaling en facturering
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Afnemers en Organisatoren is aanvaard. Aanvaarding vindt plaats door invulling van daartoe bestemde (online) formulieren en daaropvolgende (online) betaling, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Betaling en facturering geschiedt bij aanmelding voor de Dienst via internetbetaalopties, tenzij uitdrukkelijk anders met Organisatoren overeengekomen.
3.3 Indien betaling anders is overeengekomen, dient deze te geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur genoemde datum op een door Organisatoren aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn Organisatoren gerechtigd na deugdelijke ingebrekestelling van Afnemer (waarbij een termijn van veertien dagen in acht zal worden genomen) vanaf de vervaldatum van de factuur de Afnemer de toegang tot de dienst te ontzeggen en dusdoende de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
3.5 Afnemer stemt ermee in, dat de Organisatoren de overeenkomst onder hun verantwoordelijkheid laten uitvoeren.

4 Tarieven
4.1 De verrichting van de diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Organisatoren gehanteerde tarieven.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Organisatoren overeengekomen zijn alle door Organisatoren gehanteerde tarieven exclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen. Tarieven gelden voor het kalenderjaar waarin deze aan Afnemer worden gefactureerd.
4.3 Organisatoren behouden zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden bekendgemaakt en ingevoerd.

5 Aanvang Dienst en duur
5.1 Organisatoren zullen de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de elektronische inschrijving informeren over het verloop van de samenstelling van de groepen en verloop het organisatieproces. Daaropvolgend zullen Organisatoren minimaal tweewekelijks Afnemer informeren over de voortgang, waarbij Organisatoren er naar streven binnen ťťn maand na aanmelding Afnemer te plaatsen in een groep en de Dienst te laten aanvangen.
5.2 Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de in artikel 6.1 genoemde elektronische inschrijving heeft Afnemer het recht om de met Organisatoren gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dient per e-mail aan Organisatoren te geschieden. Het bij aanmelding betaalde bedrag zal na deze ontbinding zo spoedig als mogelijk worden terugbetaald. 5.3 Organisatoren zijn gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Organisatoren bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens Organisatoren volledig is nagekomen.
5.4 Organisatoren hebben het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende betalingsverplichting.
5.5 De afname van de dienst wordt verleend voor een volledige periode van toetsing conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten betreffende deelnemers, rechtsgebied en uren. De dienstverlening wordt automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden, behoudens opzegging uiterlijk twee maanden voor afloop van de toetsingsperiode. Aan het einde van de toetsingsperiode wordt door Organisatoren voor de opvolgende toetsingsperiode gefactureerd.
5.6 Indien Afnemer om wat voor reden dan ook een groep wil verlaten, dient dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk (e-mail) gemeld te worden waarna in goed overleg maatregelen genomen worden inzake reeds gedane betalingen, verstrekte wachtwoorden, verslaglegging en eventuele herplaatsing in een andere groep.
5.7 Afnemer dient Organisatoren op de hoogte te houden van gewijzigde persoonlijke gegevens, zo die nodig zijn voor Organisatoren om Afnemer een continue toegang tot de Dienst te garanderen.

6 Specificaties, gebruik, instructies
6.1 De Dienst en de onderdelen daarvan zullen daar waar mogelijk aan Afnemer ter beschikking worden gesteld langs elektronische weg (internet en e-mail).
6.2 Het is Afnemer slechts toegestaan zich toegang te verschaffen tot de bij de Dienst aangeboden computertools conform de aanwijzingen van Organisatoren.
6.3 Organisatoren geven instructies inzake de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de kwaliteitstoetsing, inzake de bij de Dienst te gebruiken computertools en aanverwante zaken. Organisatoren zijn te allen tijde gerechtigd aan Afnemer nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van de Dienst te verstrekken en zijn verplicht dit te doen daar waar delen van de Dienst zijn aangepast en nadere instructie behoeven.

7 Gebruik computertools
7.1 Organisatoren verlenen aan Afnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de computertools die een onderdeel vormen van de dienst. Het gebruiksrecht vervalt als Afnemer de afname van de dienst beŽindigd.
7.2 Het gebruiksrecht van de computertools die onderdeel zijn van de dienst omvat de navolgende handelingen:
- het laden, in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de betreffende tools;
- het printen van informatie die door middel van de computertools is opgevraagd;
- het overbrengen naar een tekstbestand van gedeelten van informatie die uit de computertools zijn opgevraagd en het printen van dat tekstbestand.
7.3 Indien en zodra de computertools zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatoren worden gebruikt door meer of andere gebruikers, is Afnemer gehouden daarvoor een vergoeding in rekening te brengen en/of Afnemer de toegang tot de computertools te ontzeggen.
7.4 Het is Afnemer niet toegestaan de computertools, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, tenzij Organisatoren daartoe vooraf schriftelijk toestemming geven.
7.5 Organisatoren zullen zich ervoor inspannen dat Afnemer vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot de computertools die onderdeel vormen van de dienst. Organisatoren zullen het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten. Indien redelijkerwijs mogelijk zullen de tijdstippen waarop het onderhoud zal plaatsvinden vooraf aan Afnemer worden meegedeeld.

8 Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Organisatoren of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Organisatoren of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Organisatoren of Afnemer komt.
8.2 Onder overmacht wordt expliciet begrepen het gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen.
8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Organisatoren of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de verrichting van de Dienst onmogelijk maakt zijn Organisatoren respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Organisatoren vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Organisatoren verrichte Dienst komen toe aan Organisatoren.
9.2 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatoren enig door Organisatoren aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld goed, product of informatie die in het kader van verrichte Dienst te verveelvoudigen of openbaar te maken behalve indien dat geschiedt (i) ten behoeve van de eigen onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik.
9.3 Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Organisatoren en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld onder 11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van Ä 5.000,- voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Organisatoren terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding.
9.4 Indien Organisatoren merken dat derden inbreuk maken op de in artikel 11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Organisatoren mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Organisatoren op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een inbreuk optreden. Indien Organisatoren beslissen in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Organisatoren de gevraagde medewerking verlenen.

10 Aansprakelijkheid Organisatoren en vrijwaring
10.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud en werking van de Dienst en daarbij behorende computertools door Organisatoren de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Organisatoren zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Organisatoren aanvaarden slechts wettelijke verplichtingen.
10.2 De aanwezigheid van een gebrek in de Dienst geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de Dienst.
10.3 Aansprakelijkheid van Organisatoren voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Organisatoren voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Organisatoren of door haar ingeschakelde derden.
10.4 Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Organisatoren geleverde Dienst.
10.5 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Organisatoren gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer Organisatoren deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Organisatoren ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Organisatoren in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

11 Privacy
11.1 Alle gegevens die Afnemer invoert teneinde zich bij Organisatoren aan te melden voor de betreffende Dienst, worden ten behoeve van de facturering en nakoming van de overeenkomst door Organisatoren in haar administratie opgenomen.
11.2 Organisatoren verwijzen naar de daartoe bestemde privacyverklaring inzake de verwerking van de gegevens van de Afnemer: https://www.recht.nl/groups/privacy/
11.3 De infrastructuur en programmaís die door Organisatoren bij de Dienst worden gebruikt, zijn beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.

12 Diversen
12.1 Organisatoren zijn gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Organisatoren uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Organisatoren alle door Organisatoren voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
12.2 Afnemer heeft recht op het raadplegen van de helpdesk van Organisatoren met betrekking tot vragen over en advies omtrent het gebruik van de Dienst. Organisatoren zullen zich inspannen Afnemer de gevraagde ondersteuning te bieden dan wel te zorgen voor adequate beantwoording van vragen omtrent het gebruik van de Dienst gedurende de normale kantooruren van Organisatoren.
12.3 Indien ten aanzien van de Dienst bij rechterlijke beslissing zou worden vastgesteld dat het gebruik daarvan door eindgebruikers in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, zullen Organisatoren zich maximaal inspannen om te zorgen dat Afnemer van een dergelijke beslissing zo min mogelijk hinder ondervindt in het operationele gebruik van de Dienst en, zo nodig, dat onderdelen van de Dienst worden vervangen door een gewijzigde versie.

13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op elke door Organisatoren met Afnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Organisatoren met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

14 DISCLAIMER
Recht.nl en de Praktizijnsbibliotheek ondersteunen en faciliteren de organisatie van de bijeenkomsten. De deelnemers zelf dienen evenwel met elkaar te waarborgen dat de inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten afdoende is en individueel te waarborgen dat zij voldoen aan de overige vereisten - zoals het minimum aantal uren aanwezigheid.

Rechtnet BV
Den Haag

Praktizijns-SociŽteit
Amsterdam