Motieven van rechtzoekenden om (niet) naar de civiele rechter te stappen

Wat zijn de motieven van burgers om naar de civiele rechter te stappen? Het gangbare beeld van de tamelijk zelfredzame homo juridicus die informatie verzamelt, zich voorbereidt en een rationele afweging maakt, moet worden aangevuld met twee andere typen rechtzoekenden: de 'rechtvaardigheidzoeker' en de 'ontgoochelde'—die de keus voor een rechtsgang op andere gronden maken.

Proefschrift: Procedurele rechtvaardigheid in de zittingszaal

Op de vraag wat een eerlijk proces behelst, geven sociaal psychologen een ander antwoord dan juristen. Wat moeten rechters doen om ervoor te zorgen dat een proces als eerlijk wordt ervaren door betrokkenen? En hoe komt vertrouwen in de rechtspraak tot stand?

Cliënten minder negatief over advocatuur dan advocaten zelf

Duur, niet transparant over werkwijze en kosten, elitair en een gebrek aan inlevingsvermogen. Voor consumenten en ondernemers laat de advocatuur te wensen over. Maar de goegemeente is minder negatief over de advocatuur dan advocaten zelf inschatten.

Rechter in de marge?

Veel delicten worden tegenwoordig met bestuursrechtelijke procedures gesanctioneerd. Dergelijke buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft de afgelopen decennia zozeer een vlucht genomen, dat inmiddels kan worden gesproken van naast elkaar bestaande sanctiestelsels. De afkalvende positie van de rechter daarbij baart zorgen, zo blijkt uit dit themanummer van tijdschrift Justitiële Verkenningen. Als het gaat om de rechtsbescherming, de waarheidsvinding en de beoordeling van de kwaliteit van bewijsmiddelen is het de vraag of die voldoende aandacht krijgen in buitengerechtelijke procedures.