Uitleg van rechtshandelingen: kan het eenvoudiger?

De rechtspraak met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen wordt als complex ervaren. In dit artikel worden voorstellen tot vereenvoudiging en verduidelijking gedaan. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de Haviltex-maatstaf, de cao-norm en de verschillende nuances op het gebied van de uitleg van onderhandelingen in rechtspraak van de Hoge Raad.

Raad voor de rechtspraak pleit voor vereenvoudiging wrakingsprocedure

Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad voor de rechtspraak wil wrakingsverzoeken die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn vereenvoudigd af kunnen gaan doen.

Column: 27 juridische tijdschriften vrij toegankelijk? Een fopspeen!

Met enige bombarie werd onlangs bekendgemaakt dat Wolters Kluwer en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) een open access-deal hebben gesloten. De afspraak houdt in dat wetenschappelijke artikelen uit wel 27 tijdschriften na 6, 9 of 12 maanden vrijelijk in het publieke domein gepubliceerd mogen worden. Veelbelovend! Maar de deal is een fopspeen.

'KEI ten onder aan koudwatervrees en conservatisme'

Koudwatervrees en conservatisme zijn de oorzaak van het schrappen van de landelijke invoering van gedigitaliseerde rechtspraak (het KEI-programma). De redenen die daarvoor door de Raad voor de rechtspraak zijn aangevoerd zijn zwak, aldus Dory Reiling, voormalig rechter in de Rechtbank Amsterdam.

Kanteling in het denken over conflictbeslechting

Dit artikel gaat over verschillende perspectieven op het huidige systeem van conflictoplossing en de waarde van mediationwetgeving bij verbetering daarvan. Na een inleiding—waarin de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van wetgeving op het gebied van mediation geschetst worden—geven de auteurs ieder een opinie en doen aanbevelingen.

Gedoe over rechtsbijstandverzekeringen

Sinds de zaak Sneller tekent zich een verschuiving af van het model van de 'naturapolis', waarbij de rechtsbijstandverzekeraar zoveel mogelijk werkt met eigen juristen, naar de 'restitutiepolis', waarbij de verzekerde zelf een rechtsbijstandverlener kiest. Die verschuiving gaat niet van harte.